Studies on washing in kraft pulp bleaching, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 228

Sellun valmistuksessa esiintyvät pesutapahtumat voidaan jakaa kahteen erilliseen kategoriaan, joilla molemmilla on omat erityispiirteensä: nimittäin ruskean massan pesu ja valkaisuvaiheiden väliset pesut. Pesututkimus on tähän asti keskittynyt lähinnä ruskean massan pesun ilmiöiden ja pesun tehokkuuteen vaikuttavien tekijöiden tutkimiseen. Valkaisuvaiheiden välissä tapahtuva pesu on käytännöllisesti katsoen unohdettu. Pesujen perusilmiöt ovat luonnollisesti samanlaisia mutta on olemassa eroavaisuuksia, joita ei ole riittävässä määrin otettu huomioon. Tässä tutkimuksessa on keskitytty tähän vähemmän huomiota saaneeseen alueeseen. Tutkimuksessa on osoitettu, että ruskean massan pesu ja valkaisuvaiheiden välissä tapahtuva pesu ovat erillisiä toiminta-alueita, joilla on omat ominaispiirteensä. Pesut eroavat toisistaan muun muassa epäpuhtauksien koostumuksen ja molekyylikoon perusteella. Erilaiset prosessiolosuhteet kuten pH, lämpötila jne. aiheuttavat vielä lisää eroavaisuuksia ruskean massan ja valkaisun pesujen välille. Tiettyjen komponenttien poistumiseen kuitususpensiosta voidaan vaikuttaa pesunestevalinnalla, koska pesun aikainen dynaaminen käyttäytyminen on komponenttikohtaista ja riippuvainen käytetyn pesunesteen ominaisuuksista. Tärkeää on löytää valkaisuvaihekohtaisesti ne komponentit, jotka vaikuttavat oleellisesti kemikaalikulutukseen ja tämän perusteella määrittää vaiheeseen sopivin pesujärjestelmä. Kemiallista hapenkulutusta (COD) käytetään laajasti pesutuloksen arviointiin, mutta kollektiivisena mittauksena se ei kuvaa yksiselitteisesti todellisten kemikaalikulutusta lisäävien komponenttien määrää. Tutkimukset ovat osoittaneet, että vaikka useat komponentit lisäävät kemiallista hapenkulutusta niillä ei ole todellista vaikutusta valkaisutulokseen. Väitöskirjassa esitetään pesuhäviölle tarkennettu määritelmä.

ISBN-10:
951-42-7876-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Sillanpää Mervi
Tuotekoodi 013561
12,00 €