Rationale for adopting activity-based costing in hospitals. Three longitudinal case studies, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 20

Useat suomalaiset sairaalat aloittivat 1990-luvun puolivälin jälkeen laajamittaisia kustannus¬laskenta¬projekteja, joissa tähdättiin täyskatteiseen hinnoitteluun. Usein valittu kustannuslaskentamenetelmä oli toimintolaskenta. Tutkimuksessa tarkastellaan kolmen tapaustutkimuksen kautta tällaisten laskentajärjestelmien käyttöönoton motiiveja ja perusteluja vuosina 1996-2002. Laskentajärjestelmien kehityshankkeita argumentoidaan usein niiden tehokkuusvaikutuksilla. Tuotetun palvelun todellisten kustannusten tunteminen voidaan olettaa vaikuttavan resurssien jakopäätöksiä tehostavasti. Samoin eri toiminnan välisen ristiinsubvention havaitsemista ja palvelujen kaikki kustannukset sisältävä hinnoittelua pidetään taloudellisessa mielessä järkevänä. Kuitenkaan toiminnan tehokkuus ei ole ainoa tapa, jolla terveydenhuolto-organisaatio voi varmistaa riittävät resurssit. Taloudellisen tehokkuuden lisäksi organisaation menestymiseen voi vaikuttaa myös toiminnan legitimointi rahoittajatahojen silmissä, esimerkiksi ulkopuolisten vakuuttaminen siitä, että käytössä ovat modernit ja innovatiiviset laskentatyökalut, sekä maksajatahon kannalta uskottava hinnoittelu. Näiden tekijöiden ristipainetta tulkitaan Robertsin ja Greenwoodin (1997) esittämän rajoitetun tehokkuuden viitekehyksen avulla. Vaikka kaikki tutkimuksen kohteena olleet tapaukset ovat erikoissairaanhoidon organisaatiota, niiden tavat ottaa toiminto¬laskenta käyttöön ovat olleet toisistaan hyvin poikkeavia. Aiempi tutkimus on antanut viitteitä siitä että institutionaaliset paineet muovaavat terveydenhuolto-organisaatioiden laskentajärjestelmiä samanlaisiksi. Kuitenkin tutkimuksen kohteena olleissa sairaaloissa samanlaisuuden paineet liittyvät erityisesti laskentajärjestelmien käyttöönottopäätökseen ja menetelmän valintaan pinnallisella tasolla, itse järjestelmien toiminnan jäädessä varsin erityyppisiksi.

ISBN-10:
951-42-7947-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Järvinen Janne
Tuotekoodi 013560
15,00 €