Intelligent estimation of web break sensitivity in paper machines, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 232

Uusi menetelmä paperikoneen katkoherkkyyden määrittämiseen Paperitehtaiden tuotantotavoitteiden kasvu ja tämän myötä ajonopeuksien kasvaminen on merkittävästi lisännyt paperikoneen ajettavuuteen liittyvää tutkimusta. Paperikoneen ajettavuudella tarkoitetaan yleensä paperikoneen ratakatkojen määrää suhteessa koneen ajonopeuteen. Kun ajettavuus on hyvä, konetta voidaan ajaa halutulla nopeudella pienimmällä mahdollisella katkomäärällä. Paperikoneen katkoherkkyys kuvaa tässä tutkimuksessa katkojen lukumäärää vuorokauden aikana, mikä voidaan ajatella myös paperikoneen ajettavuuden mittausarvoksi. Väitöstutkimuksessa esitellään paperikoneen katkoherkkyyttä ennustava sovellus, joka on toteutettu tapahtumapohjaiseen päättelyyn (case-based reasoning) perustuvana sovelluksena, lingvististen yhtälöiden menetelmää ja sumeaa logiikkaa hyödyntäen. Katkoherkkyysindikaattori yhdistää paperikoneelta kerättävät mittaustiedot ja asiantuntijatietämyksen sekä tuottaa näiden perusteella koneen käyttäjille jatkuvan tiedon paperikoneen katkoherkkyydestä. Sovellus päättelee katkoherkkyyden mallinnettuihin paperikoneen ajotilanteisiin perustuen. Katkoherkkyys esitetään 8 tunnin trendinä yhdessä toteutuneiden katkojen kanssa. Trendinäyttö kertoo miten nykyiseen tilanteeseen on päädytty ja antaa katkoherkkyysennusteen seuraaville 24 tunnille olettaen, että ajotilanne pysyy nykyisellään. Yhdessä ennustetun katkoherkkyyden, tilanteeseen eniten vaikuttavien muuttujien ja näiden mittausarvojen antaman tiedon perusteella operaattorille jää riittävästi aikaa reagoida mahdollisiin ajotilanteiden muutoksiin paperikoneella. Tämän työn aikana testattu tapahtumapohjaisen päättelyn sovellustyökalu todettiin käytännössä toimivaksi ja jatkossa käyttökelpoiseksi myös muiden vastaavankaltaisten diagnostiikkasovellusten toteuttamisessa.

ISBN-10:
951-42-7956-5
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Ahola Timo
Tuotekoodi 013555
12,00 €