Biodiversity conservation in forestry: essays on the economics of site selection, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 18

Väitöskirjan neljä osajulkaisua tuovat esiin monia metsien monimuotoisuuden turvaamisen taloudellisia seuraamuksia. Ensimmäinen osajulkaisu osoittaa teoreettisesti, kuinka vanhojen metsien yhteiskunnallisesti optimaalinen käsittely sisältää kolme vaihtoehtoa, välitön hakkuu, kiertoajan pidentäminen ja tiukka suojelu. Numeerinen tarkastelu puolestaan osoittaa, että useimpien metsiköiden kohdalla jatkettu kiertoaika on paras vaihtoehto ja vain muutama metsikkö kannattaa suojella pysyvästi. Toisessa osajulkaisussa tarkastellaan suojelualueiden kustannustehokasta valintaa numeerisella aluevalintamallilla. Tulokset osoittavat, että kustannustehokkaalla valintatavalla voidaan säästää noin 9-19 prosenttia suojelukustannuksissa verrattuna esimerkiksi käytännössä sovellettuun ekologiseen valintaan, jossa suojelukohteet valitaan niiden ekologisen arvon perusteella. Kustannustehokas valintatapa ottaa huomioon sekä kohteiden ekologisen arvon että niiden suojelun vaihtoehtoiskustannukset. Kolmannessa osajulkaisussa testataan erilaisten monimuotoisuuden indikaattorilajien kustannustehokkuutta. Indikaattorilajilla tarkoitetaan eliölajia, jonka esiintymisen ajatellaan osoittavan, että myös monet muut eliölajit esiintyvät kyseisellä paikalla. Tulosten mukaan indikaattoreiden käyttö suojelualueiden valinnassa on tehokkaampaa kuin laajan lajitiedon käyttö, vaikka indikaattorilajit eivät ekologisessa mielessä heijasta täysin laajaa lajikirjoa. Neljännessä osajulkaisussa tarkastellaan, miten erilaiset suojelutavoitteet vaikuttavat suojelualueiden valintaan ja suojelun kustannuksiin. Tulosten mukaan monimuotoisuuden turvaamisen ja puuntuotannon vaihtosuhteet riippuvat voimakkaasti siitä, miten suojelun tavoite täsmennetään. Erityisesti tavoitteet, joissa korostetaan suojelualueiden edustavuutta, aiheuttavat korkeat rajakustannukset suojelutasoa nostettaessa.

ISBN-10:
951-42-7918-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Juutinen Artti
Tuotekoodi 013550
14,00 €