Nonlinearities in exchange rate: evidence from smooth transition regression model, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 19

Valuuttakurssien epälineaarisuus: tuloksia tasaisen siirtymän regressiomallien avulla Väitöskirjatyössä tarkastellaan reaalisten vaihtokurssien epälineaarisuutta, euron ja dollarin välistä nimellistä vaihtokurssia ja nimellisen vaihtokurssin perinteistä monetaarista mallia epälineaarisissa mallikehikoissa sekä valuuttakurssimuutosten välittymistä maiden tuontihintoihin. Väitöskirjatyö osoittaa, että epälineaarisuuksien huomioon ottaminen avotalouksien välisissä hintojen välittymismekanismeissa ja valuuttakurssien määräytymisessä on erityisen tärkeää. Väitöskirjatyö koostuu neljästä eri osatutkimuksesta. Väitöskirjatyöni ensimmäinen osatutkimus käsittelee kahden epälineaarisen aikasarjamallin käyttökelpoisuutta reaalisen vaihtokurssin tarkasteluissa. Tulosten mukaan sekä suurten maiden että pienten maiden keskinäisissä ja suurten ja pienten maiden välisissä reaalisissa valuutan vaihtokursseissa on merkittäviä epälineaarisuuksia. Toinen osatutkimus käsittelee epälineaarista virheenkorjausmallia euron ja dollarin väliselle vaihtokurssille. Tutkimuksen merkittävä piirre on se, että euron ja dollarin välistä vaihtokurssia sitoo makrotalouden perusmuuttujien käyttäytyminen, jos muuttujien välinen epälineaarisuus huomioidaan. Kolmas osatutkimus käsittelee perinteistä monetaarista valuuttakurssimallia epälineaaristen estimointimenetelmien avulla. Tutkimus osoittaa, että perinteiset teoreettiset valuuttakurssimallit ovat edelleen käyttökelpoisia, jos niissä huomioidaan markkinaosapuolten informaation heterogeenisuus. Neljäs osatutkimus käsittelee valuuttakurssimuutosten vaikutusta maiden tuontihintoihin. Tutkimus osoittaa, että valuuttakurssien välittyminen lopputuotehintoihin on riippuvainen tuojamaan rahapolitiikasta. Tutkimus osoittaa lisäksi sen, että tuontihinnat reagoivat huomattavasti voimakkaammin valuuttakurssimuutoksiin kuin kuluttajahinnat.

ISBN-10:
951-42-7945-X
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Korhonen Marko
Tuotekoodi 013546
14,00 €