Comparison of hip fracture treatment in Finland, Great Britain and Sweden with special reference to evaluation methods, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 857

Lonkkamurtumien hoito Suomessa, Isossa Britanniassa ja Ruotsissa erityisesti tarkastellen arviointimenetelmiä Vanhusten reisiluun yläosan murtumien eli lonkkamurtumien hoito on ollut kiistanalaista vuosikymmeniä. Vanhusväestön ja lonkkamurtumien ilmaantuvuuden lisääntyessä on kiinnitettävä huomiota lonkkamurtumien hoidon kehittämiseen lonkkamurtumien aiheuttaessa toimintakyvyn alenemista, laitostumista, kuolleisuutta ja kustannuksia. Tutkimuksessa verrattiin kahden käytetyimmän reisiluun kaulan murtumien hoitomenetelmän, luunsisäisen kiinnityksen ja puolitekonivelen etuja eri ikäryhmissä. Lisäksi tarkasteltiin lonkkamurtumien hoitoa suomalaisissa ja isossa britannialaisessa sairaaloissa. Tutkimuksissa testattiin standardoitua lonkkamurtumatutkimusmenetelmää ja lyhyttä neljän kuukauden seurantaa. Luunsisäinen kiinnitys johti 55-75-vuotialla pienempään kuolleisuuteen suuremman uusintaleikkausriskin hinnalla ja 76-80-vuotiailla parempaan toiminnalliseen tulokseen mutta vanhemmilla puolitekonivel tuotti yhtä hyvän tuloksen. Suomalaiset lonkkamurtumapotilaat olivat nuorempia, laitostuneempia ja suuremmalta osin miehiä kuin Isossa Britanniassa. Leikkausmenetelmien valinnoissa oli suuria eroja maiden välillä. Iso-Britanniassa suurempi osa potilaista palasi koteihinsa mutta reisiluun ison sarvennoisen alueen murtumapotilaiden kuolleisuus oli suurempi kuin Suomessa. Viiden suomalaisen keskus- ja yhden yliopistosairaalan hoidon tulokset olivat varsin yhteneviä. Monimuuttuja-analyysi havaitsi pieniä eroja kuolleisuudessa ja saavutetussa kävelykyvyssä sairaaloiden välillä muttei löytänyt eroille selityksiä. Neljän kuukauden seuranta oli riittävä asumismuodon ja suurimman osan toimintakykyä mittaavien muuttujien seurannassa. Yhteiseurooppalainen lonkkamurtumatutkimusmenetelmä toimi luotettavasti ja oli käytännöllinen.

Kieli:
ENGL
Tekijät:
Heikkinen Tero
Tuotekoodi 013543
14,00 €