Some aspects of polarisation transfer in NMR spectroscopy, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 442

Polarisaation siirtoa käytetään NMR-spektroskooppisissa menetelmissä esimerkiksi parantamaan saadun spektrin signaali-kohinasuhdetta, tai siirtämään epäsuoraan havaitun ytimen kemiallisen siirtymän informaatio havaitulle ytimelle. Tavoitteena oli kartoittaa tekijät, jotka vaikuttavat polarisaation siirron tehokkuuteen, ja sitä kautta saatavan NMR-spektrin laatuun. Tärkeimpänä tutkimuskohteena oli heteronukleaarisen ja homonukleaarisen skalaari- eli J-kytkennän vaikutus INEPT-tyyppisten polarisaationsiirtoon käytettyjen pulssisarjojen aikana. Tutkimuksen kuluessa sovellettiin myös CPMG-sarjojen ominaisuuksia homonukleaarisen kytkennän vaikutuksen vähentämiseen polarisaationsiirrossa. Koherenssien kehittymistä pulssisarjoissa mallinnettiin teoreettiselta pohjalta käyttäen tulo-operaattorilaskentaa. Pulssien epätäydellisyyden vaikutuksia tutkittiin Blochin yhtälöiden avulla. Teoreettiset tulokset varmennettiin käytännön mittauksin. Mittaustulosten pohjalta voitiin osoittaa, että kaksi-dimensionaalisilla NMR-menetelmillä voidaan tuottaa seosnäytteistä hyvinkin tarkkaa kvantitatiivista tietoa komponenttien suhteellisista ja absoluuttisista osuuksista. Mittauksen kvantitatiivisuuden takaamiseksi polarisaation siirtotehokkuus on kompensoitava tulo-operaattorilaskennallisten tulosten pohjalta, ja radiotaajuuspulssien epätäydellisyydet on kompensoitava joko komposiittipulssien tai kokeellisen tehokkuusprofiilin avulla. Osoitettiin, että homonukleaaristen J-kytkentöjen tuottamaa polarisaationsiirtohäviötä voidaan kompensoida käyttämällä polarisaation siirtoon CPMG-pulssisarjoja. Menetelmää sovellettiin kaksi-dimensionaaliseen kaukokytkentä-korrelaatiospektroskopiaan hyvin tuloksin poistamaan homonukleaarisen kytkennän tuottamia, kaukokytkennän suuruuden määrittämistä haittaavia vääristymiä korrelaatiopiikeissä. Tutkimuksessa osoitettiin myös, että CPMG-sarjoilla voidaan huomattavasti parantaa isotooppisuodatukseen käytettyjen GBIRD-pulssisarjojen suodatustehokkuutta.

ISBN-10:
951-42-7797-X
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Koskela Harri
Tuotekoodi 013517
12,00 €