Variation in the blood chemical constituents of reindeer. Significance of season, nutrition and other extrinsic and intrinsic factors, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 440

Useissa osissa Fennoskandian maiden poronhoitoalueita havaittu talvilaidunalueitten kuluneisuus muodostaa yhden porohoidon kannattavuutta uhkaavan haasteen. Talviravinnon riittävyyden turvaamiseksi poroille annettava lisäruokinta aiheuttaa taloudellisia kuluja, jotka osaltaan vaikuttavat porotalouden kannattavuuteen. Lisäruokinnan ja nälkiintymisen fysiologisten vaikutusten tutkimustuloksia voitaisiin perusbiologisen tietämyksen kartuttamisen lisäksi hyödyntää porojen ravitsemustilan monitoroinnissa esim. laidunten kantokykyä ja kestävää käyttöä selvittävissä tutkimuksissa sekä erilaisten ruokintajärjestelmien kehittämisessä. Väitöskirjassa tarkasteltiin erilaisten ulkoisten ja sisäisten tekijöiden kuten vuodenajan, ravinnon ja laidunalueen sekä porojen elopainon, iän ja tiineyden vaikutusta useiden proteiini-, lipidi-, hiilihydraatti- ja mineraalimetaboliaa kuvastavien veriparametrien vaihteluun. Vaihtelua seurattiin sekä vapaana laiduntavilla poroilla että kokeellisten ruokintajärjestelyjen avulla. Tutkittujen parametrien pitoisuus porojen veressä vaihteli huomattavan laajalla välillä verrattuna tuotantoeläinten, kuten lampaan, viitearvoihin. Ulkoiset tekijät kuten vuodenaika, vuosi ja laidunalue, joita luonnehtivat huomattavat vaihtelut ympäristö- ja ravitsemusolosuhteissa selittivät suurimman osan vapaana laiduntavien porojen eri veriparametreissä esiintyneestä vaihtelusta. Sisäiset tekijät kuten poron elopaino, tiineys ja ikä selittivät vain pienen osan vaihtelusta. Sekä vapaana laiduntavista poroista että kokeellisista ruokintajärjestelyistä saatujen tulosten perusteella veren kokonaisproteiinien, albumiinin, urean, kreatiniinin, magnesiumin, kalsiumin ja epäorgaanisen fosfaatin pitoisuus ja urea:kreatiniini -suhde sekä vähäisemmässä määrin veren globuliinipitoisuus ja albumiini:globuliini -suhde reagoivat muutoksiin ravinnon laadussa ja määrässä ja sopivat väitöskirjassa tutkituista veriparametreista parhaiten porojen ravitsemustilan indikaattoreiksi.

ISBN-10:
951-42-7772-4
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Säkkinen Hannele
Tuotekoodi 013515
13,00 €