Mitä lapsiryhmässä tapahtuu?. Pienten lasten yhteistoiminta, sen rakentuminen ja kehittyminen spontaaneissa leikkitilanteissa, Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 71

Eeva-Liisa Kronqvist, Mitä lapsiryhmässä tapahtuu? Pienten lasten yhteistoiminta, sen rakentuminen ja kehittyminen spontaaneissa leikkitilanteissa\nTutkimuksen tarkoituksena on tutkia pienten, alle kouluikäisten lasten ryhmissä tapahtuvaa yhteistoimintaa, sen piirteitä, toiminnan organisoitumista sekä konflikteja. Lisäksi tutkimuksessa on analysoitu lasten spontaaneissa tilanteissa kehkeytyviä kulttuurisia ja sosiaalisia rutiineja.\nTutkimuksen teoreettinen kehys rakentuu tutkimaan sitä, miten lapset tulevat osallisiksi siitä kulttuurista, johon he ovat syntyneet. Lasten kehittyminen osallisiksi ja osaaviksi tapahtuu liittymällä yhteisöön, sen kieleen, tapoihin ja tottumuksiin. Tämä tapahtuu varhaisissa ihmissuhteissa ja ennen kaikkea varhaisen hoitosuhteen kautta. Varsin pian kuitenkin lapset kiinnostuvat toisista lapsista ja vertaiskulttuuri alkaa rakentua. Tutkimuksessa havainnointiin pieniä lapsia heidän leikeissään ja havaittiin, että lapset tekevät paljon ja monipuolisia aloitteita liittyäkseen ryhmään. Kaikkiin aloitteisiin ei suinkaan vastata aktiivisesti, mutta se ei estänyt lasten yhteistoiminnan rakentumista. Yhteistoiminnan kuluessa syntyi myös konflikteja, joista yleisimmät olivat erilaiset esineisiin ja omistamiseen liittyvät konfliktit. Lapset pyrkivät valitsemaan yhteistoimintaa jatkavia ja ylläpitäviä strategioita. Tutkimuksessa löydettiin erilaisia sosiaalisia ja kulttuurisia rutiineja, joista yleisin oli lasten kehittelemä sosiodraamallinen leikki. Tutkimuksessa myös verrattiin pienempien ja isompien lasten aloitteita ja konflikteja ja todettiin, että pienille oli tyypillisempää ei-kielellinen toiminta neuvottelutilanteissa ja huomiotta jättämisen strategia konfliktitilanteissa kuin isommille lapsille.\n

ISBN-10:
951-42-7390-7
Kieli:
SU
Tekijät:
Kronqvist Eeva-Liisa
Tuotekoodi 013501
14,00 €