Ore mineralogy, geochemistry, and formation of the sediment-hosted sea floor massive sulfide deposits at Escanaba Trough, NE Pacific, with emphasis on the transport and deposition of gold, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 429

Gorda-harjanteen eteläosien (Escanaba Trough) resenttien merenpohjan massiivisten sulfidiesiintymien malmineralogia, geokemia, ja synty, sekä kullan kulkeutumis ja saostumismekanismit.>/h3> Tutkimuksessa selvitettiin Tyynellävaltamerellä sijaitsevan, parhaillaan muodostumassa olevan merenpohjan sulfidiesiintymän malmimineralogiaa ja erityisesti kullan esiintymistä. Tarkoituksena oli selvittää esiintymän syntyolosuhteita malmimineraalien kemiallisen koostumuksen pohjalta ja lisäksi mallintaa kullan kulkeutumis- ja saostumismekanismeja merenpohjan hydrotermisissä systeemeissä. Saatujen tulosten pohjalta voitiin todeta, että merenpohjalle purkaantunut kuuma vesiliuos, josta sulfidiesiintymät saostuivat ei pystynyt kuljettamaan suuria määriä kultaa. Tästä huolimatta esiintymien keskimääräinen kultapitoisuus, n. yksi gramma tonnia kohti, on korkea. Gorda-harjanteen sulfidiesiintymät sisältävät myös korkeita vismuttipitoisuuksia ja kulta liittyykin läheisesti vismuttimineraaleihin. Kullan saostuminen näyttääkin liittyvän metallisen vismutin erkaantumiseen liuoksesta sen sulamispistettä korkeammassa lämpötilassa. Muodostuneet vismuttisulapisarat pystyvät, uusien kokeellisten tulosten perusteella, tehokkaasti keräämään kultaa malmiliuoksista ja siten estämään kullan poistumisen mineralisaation ulkopuolelle merenpohjalle purkaantuvan fluidin mukana. Tutkimus antaa uutta tietoa merenpohjan sulfiesiintymien syntyprosesseista, sekä kullan kuljetus- ja saostumismekanismeista, joita voidaan soveltaa myös tutkittaessä niiden muinaisia analogeja, joita Suomessa edustavat mm. Outokummun ja Pyhäsalmen Cu-Zn esiintymät.

ISBN-10:
951-42-7625-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Törmänen Tuomo
Tuotekoodi 013478
13,00 €