Moniulotteinen hoitotyön johtajuus ja hoitohenkilöstön työuupumus terveydenhuollossa, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 815

Moniulotteinen hoitotyön johtajuus ja hoitohenkilöstön työuupumus terveydenhuollossa\nTutkimuksessa selvitettiin hoitotyön johtajuuden ja hoitohenkilöstön työuupumuksen yhteyttä sekä moniulotteisen johtajuuden ja työuupumuksen esiintymistä suomalaisessa terveydenhuollossa. Lisäksi testattiin johtajuus- ja työuupumusmittarin rakennetta. Tutkimusaineisto kerättiin postikyselyllä yliopisto-, keskus- ja aluesairaaloiden, terveyskeskusten sekä psykiatristen ja yksityisten sairaaloiden hoitohenkilöstöltä (n = 900). Lisäksi toteutettiin seurantakysely vuoden intervallilla (n = 100).\nHoitotyön johtajat osoittautuivat työntekijöitä palkitseviksi muutosjohtajiksi, mutta johtamiskäyttäytymisessä esiintyi myös perinteistä työntekijöiden aktiivista ja passiivista valvomista sekä välttävää johtajuutta. Puolella hoitohenkilöstöstä esiintyi keskimääräistä ja noin kymmenesosalla voimakasta työuupumusta. Johtajuudella on sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia hoitohenkilöstön työuupumuksen kannalta. Palkitseva muutosjohtajuus ja työntekijöiden aktiivinen valvominen toimivat työuupumukselta suojaavina tekijöinä ja passiivinen välttäminen työuupumukselle altistavana tekijänä. \nTulokset viittaavat kuitenkin siihen, että johtajuuden ja työuupumuksen yhteys on kompleksinen, ja tähän vaikuttavat johtajuuden tilannetekijät ja työuupumuksen moniselitteinen luonne. Hoitohenkilöstön ikä, työllisyystilanne, työaikamuoto ja työtehtävä vaikuttivat johtajuuden ja työuupumuksen yhteyteen, joka oli suhteellisen pysyvä vuoden intervallilla mitattuna. Johtajuus- ja työuupumusmittaria voidaan pitää psykometristen ominaisuuksiensa perusteella suomalaiseen terveydenhuoltotutkimukseen soveltuvina.\nTuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuoltoalan johtamiskoulutuksessa, työelämän laadun parantamisessa ja työhyvinvoinnin edistämisessä sekä mittareiden kehittämistyössä ja validointitutkimuksissa.

ISBN-10:
951-42-7647-7
Kieli:
SU
Tekijät:
Kanste Outi
Tuotekoodi 013468
17,00 €