Immunological markers in adult patients with epilepsy, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 820

Jouni Ranuan väitöskirjassa ? Immunological markers in adult patients with epilepsy? on tutkittu keskeisten autovasta-aineiden, keliakiaan liittyvien vasta-aineiden, immunoglobuliinien ja mitokondriovasta-aineiden esiintyvyyttä 1386 epilepsiaa sairastavalla potilaalla sekä väestöpohjaisille verrokeilla. Tutkimuksen perusteella kardiolipiini- ja tuma-vasta-aineiden esiintyvyys on sama epilepsiaa sairastavilla ja verrokeilla, mutta pitkä epilepsian kesto ja suuri kohtausmäärä lisää kardiolipiinivasta-aineiden esiintyvyyttä. Keliakiaan liittyvät vasta-aineet olivat samoin yhtä yleisiä potilailla ja verrokeilla. Fenytoiinia aiemmin ja tutkimuksen aikana käyttäneillä potilailla oli selvästi enemmän matalia IgA-pitoisuuksia kuin verrokeilla. Epäspesifiset mitokondriovasta-aineet olivat potilailla yleisempiä kuin verrokeilla. Tutkittujen immunologisten muuttujien välillä ei ollut merkittäviä yhteyksiä. Valmistunut tutkimus on laajin selvitys autovasta-aineiden, immunoglobuliinien sekä keliakiaan liittyvien vasta-aineiden osalta epilepsiaa sairastavilla. Tutkimuksen perusteella laajassa epilepsiapopulaatiossa hyvässä hoitotasapainossa olevilla potilailla ei esiinny merkittävästi enempää autovasta-aineita verrattuna väestöpohjaisiin verrokkeihin. Tulos poikkeaa aiemmista pienissä, valikoiduissa potilasaineistoissa saaduista tuloksista. Samoin voidaan todeta keliakian esiintyvyyden olevan todennäköisesti kahden prosentin luokkaa molemmissa tutkimuspopulaatioissa, mikä myös poikkeaa aiemmista julkaistuista tuloksista. Tutkimuksen perusteella autoimmuuni-ilmiöt eivät ole merkittäviä tavanomaisessa epilepsiapopulaatiossa, vaan keskittyvät pienempiin alaryhmiin, kuten pitkään sairastaneisiin ja runsaasti kohtauksia saaviin. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella on jatkotutkimukset epilepsian ja immunologisten tekijöiden välisistä yhteyksistä syytä kohdistaa tiettyihin alaryhmiin.

ISBN-10:
951-42-7674-4
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Ranua Jouni
Tuotekoodi 013466
12,00 €