Value-creating networks: an analysis of the software component business, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 16

Arvoa tuottavat verkostot ohjelmistoliiketoiminnassa\nVerkostoitunut toimintatapa on ominaista tämän päivän liiketoiminnalle. Se, miten arvoa tuotetaan ja miten sitä jaetaan liiketoimintaverkostoissa, onkin noussut yhdeksi keskeisimmistä viimeaikaisista liiketaloustieteellisistä keskustelunaiheista. Myös ohjelmistoliiketoiminta toimialana on ollut paljon esillä sekä kotimaisessa että kansainvälisessä keskustelussa, johtuen ohjelmistoalan nopeasti kasvavasta kansantaloudellisesta merkityksestä sekä ohjelmistojen lisääntyvästä vaikutuksesta arkipäivän elämäämme. \nTässä tutkimuksessa tavoitteena on ollut yhdistää nämä kaksi ajankohtaista aihetta tutkimalla arvoa tuottavia verkostoja ohjelmistoalalla, erityisesti ohjelmistokomponenttiliiketoiminnassa. Työssä on tuotettu empiirisesti perusteltu malli arvoa tuottavista verkostoista liittyen ohjelmistokomponenttiliiketoimintaan. Teorian pohjalta työssä on ensimmäisenä askeleena kehitetty alustava arvoverkkomalli, joka koostuu kolmesta elementistä: asiakkaan kokema arvo, ydinkyvykkyydet ja liikesuhteet. Näiden elementtien kautta voidaan havainnollistaa niitä prosesseja, joissa arvoa tuotetaan, jaetaan ja kulutetaan verkostoituneessa toimintaympäristössä. Tämän jälkeen työn empiirisessä osassa on tehty tapaustutkimus teollisuusautomaatioalalla, jossa ohjelmistokomponenttien merkitys on voimakkaassa kasvussa. Empiiristen löydöksien perusteella teoriapohjaista arvoverkkomallia on kehitetty lisäämällä neljäs, tärkeä elementti mallin ytimeen. Tämä neljäs elementti havainnollistaa ns. systeemiarkkitehtuurin merkityksen arvoa tuottavien verkostojen rakenteellisena ajurina ja verkostojohtamisen työkaluna ohjelmistoalalla. Mallin elementtien pohjalta työn empiirisenä tuloksena on esitetty typologia arvoa tuottavista verkostoista ohjelmistokomponenttiliiketoiminnassa.

ISBN-10:
951-42-7577-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Helander Nina
Tuotekoodi 013438
16,00 €