The value of relationship banking. Empirical evidence on small business financing in Finnish credit market, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 15

Pankkisuhdelainaus on ollut yksi tärkeä tutkimuskohde viime vuosina erityisesti pienyritysrahoituksessa. Yrityksen ja pankin välisellä rahoitussuhteella eli pankkisuhteella tarkoitetaan pitkäaikaista, läheistä rahoitussuhdetta, joka voi sisältää huomattavia taloudellisia etuja sekä pankille että yritykselle. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu pankkisuhteen merkitystä luoton kustannusvaikutuksen näkökulmasta ja vakuuskysymysten puitteissa pankkisuhdelainaamisen viitekehyksessä. Empiirisen tutkimuksen ainutlaatuinen aineisto on saatu käyttöön suomalaiselta pankilta sekä erityisrahoituslaitokselta. Tulokset näyttävät tuovan syventävää tietoa olemassa olevaan yritysrahoitukseen pankkisuhdelainauksen näkökulmasta. Tutkimuksen päätulokset ovat lyhyesti seuraavat. Yrityksen ja pankin välisen rahoitussuhteen pituus ja syvyys osoittautuvat tärkeiksi pankkisuhteen arvoon vaikuttaviksi tekijöiksi. Pidempi pankkisuhde alentaa luoton korkomarginaalia ja laajasti pankin rahoituspalveluja käyttävä yritys hyötyy alhaisemmista vakuusvaatimuksista. Pitkäaikainen pankkisuhde näyttäisi myös tuovan lisäarvoa erityisesti riskisille yrityksille. Tulosten mukaan luoton korkomarginaali laskee ajan myötä voimakkaammin suurempi riskisten yritysten kohdalla kuin muiden yritysten kohdalla. Lisäksi vakuusanalyysistä käy ilmi, että parempilaatuiset yritykset asettavat enemmän vakuuksia luotolle kuin heikompilaatuiset yritykset. Teoreettisesti taustalla vaikuttaa ns. signalointimalli, jossa parempilaatuiset yritykset haluavat viestittää yrityksensä laatua rahoittajalle. Tutkittaessa erityisrahoituslaitoksen yritysluottoja, keskeinen tulos on, että yrityksen ja rahoituslaitoksen välille ei näyttäisi syntyvän yhtä vahvaa ja hyödyllistä rahoitussuhdetta kuin pankkisuhdelainauksen tapauksessa.

ISBN-10:
951-42-7570-5
Kieli:
SU
Tekijät:
Peltoniemi Janne
Tuotekoodi 013430
13,00 €