Adolescent predictors of adult social and psychiatric adversities. A prospective follow-up study of the Northern Finland 1966 Birth Cohort, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 806

Tutkimuksessa selvitettiin nuoruusiän kotiin, kouluun ja päihteiden käyttöön liittyvien riskitekijöiden yhteyksiä aikuisiän koulutustasoon, päihdeongelmiin ja psykiatriseen sairastavuuteen. Tutkimusaineistona oli Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortti. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin sairaaloiden poistoilmoitustietoja, rikosrekisteritietoja. ja koulutusrekisteritietoja. Avioeroperheessä varttuneilla oli lisääntynyt riski jäädä ilman jatkokoulutusta peruskoulun jälkeen. Muissa yksinhuoltajaperheissä varttuneilla vastaavaa yhteyttä ei esiintynyt. Rattijuopumuksiin syyllistyneillä tytöillä ja pojilla oli ollut muita huonompi koulumenestys 14- ja 16-vuoden iässä ja he olivat muita todennäköisemmin jääneet peruskoulutason koulutusasteelle 31 ikävuoteen mennessä. Nuoruusiän säännöllinen tupakointi ja säännöllinen humalahakuinen alkoholinkäyttö lisäsivät merkitsevästi riskiä aikuisiän rattijuopumuksiin ja sairaalassa hoidettuihin päihdehäiriöihin. Koko tutkimusaineistossa säännöllisesti tupakoivia oli 29%. Päihdehäiriöiden (79%) ja persoonallisuushäiriöiden (64%) vuoksi sairaalahoidossa olleet henkilöt tupakoivat eniten. Skitsofreniaa sairastavista tupakoi 50% ja he olivat aloittaneet tupakoinnin keskimäärin 2.3 vuotta ennen ensimmäisiä sairauden oireita. Vastaava tupakoinnin aloittamisiän ja sairauden puhkeamisiän ero oli muissa psykiatrisissa sairausryhmissä huomattavasti pidempi. Kyseinen löydös voi liittyä skitsofrenian neurobiologiaan ja sairaudessa todettuihin nikotiinireseptoreiden toimintahäiriöihin.

ISBN-10:
951-42-7494-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Riala Kaisa
Tuotekoodi 013407
12,00 €