Social phobia: aetiology, course and treatment with endoscopic sympathetic block (ESB). A qualitative study of the development of social phobia and its meaning in people's lives and a quantitative study of ESB as its treatment, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 801

Sosiaalisten tilanteiden pelko: Taustatekijät, kulku ja hoito sympaattisen hermon salpauksella. Kvalitatiivinen tutkimus sosiaalisten tilanteiden pelon synnystä ja kulusta, sekä kvantitatiivinen tutkimus sympaattisen hermon salpauksen tehosta sen hoidossa Tutkimuksen kvalitatiivisessa osuuden tutkimuspotilailla oli laaja-alainen sosiaalisten tilanteiden pelko. Taustafilosofiana oli fenomenologis-eksistentiaalinen filosofia ja menetelmänä Grounded theory. Tekstianalyysin tuloksena saatiin ydinkategoriaksi neljä Vanhemmuustyyppiä, jotka olivat: 1.Väkivaltainen, alkoholiongelmainen tyyppi, 2.Hallitseva ja vaativa tyyppi, 3.Välinpitämätön tyyppi sekä 4.Riittävän hyvä tyyppi. Sosiaalisten tilanteiden pelon todettiin johtavan pahenevaan, elämänlaatua huonontavaan kierteeseen, joten toiseksi ydinkategoriaksi muodostui "Sosiaalisen pelon noidankehä". Tutkimuksen kvantitatiivinen osuus oli avoin prospektiivinen seurantatutkimus, jossa tutkittiin potilasryhmää, jolle oli aiemmin tehty sympaattisen hermon salpausleikkaus sosiaalisten tilanteiden pelon vuoksi. Potilaiden oireiden vaikeusaste arvioitiin ennen leikkausta, ja seurannassa. Sympaattisen hermon salpausleikkauksen todettiin vähentävän sosiaalisten tilanteiden pelon sekä fyysisiä että psyykkisiä oireita erittäin merkitsevästi, ja tulokset säilyivät seurannassa hyvin. Yhteenvetona voidaan todeta sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivien potilaiden lapsuudesta löytyvän monenlaista turvattomuutta, ja että sympaattisen hermon salpausleikkausta voi suositella lisähoitomenetelmäksi sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa, jos aiempi lääke-ja psykoterapiahoito ei ole auttanut potilasta.

ISBN-10:
951-42-7456-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Pohjavaara Päivi
Tuotekoodi 013403
13,00 €