Variation in grazing tolerance and restoration of meadow plant communities, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 423

Niittykasviyhteisöjen ennallistaminen ja niittykasvien palautumiskyky vasteena laidunnukseen Perinteisellä tavalla hoidettujen luonnonniittyjen pinta-ala vähenee kaikkialla Euroopassa. Tarvitsemme enemmän tietoa siitä, miten näiden elinympäristöjen lajiston monimuotoisuus voitaisiin turvata. Väitöskirjassa tutkittiin niittyjen lajirikkauden palauttamista lammaslaidunnuksen ja niiton avulla. Myös kolmen monokarppisten ruohokasvin (rantaukonnauris, horkkakatkero, ketosilmäruoho) kompensaatiokykyä simuloituun laidunnukseen selvitettiin. Monivuotista kannusruohoa käytettiin tutkittaessa onko klonaalisuudesta hyötyä laidunnuksen siedossa. Sekä laidun- että niittokokeessa matalat ruohokasvit saivat kasvutilaa korkeiden ruohojen vähentyessä. Kummassakaan kokeessa alueelle ei saapunut juuri uusia lajeja mikä kertonee siemenrajoitteisuudesta. Tällaisissa kohteissa siementen lisäystä voitaisiin käyttää ennallistamiskeinona. Aikaisin kasvukaudella tapahtuva niitto/laidunnus näyttää sopivalta hoitokeinolta umpeenkasvaneilla niityillä. Lajitason kokeissa kaikki tutkitut kasvilajit kykenivät melko hyvin kompensoimaan vähäisiä vaurioita. Ylikompensaatiota havaittiin vasteena kärkivaurioihin erityisesti, kun kasvuolot olivat edulliset. Kannusruoholla vaurioituneita versoja ei autettu, vaan kloonin sisällä versot näyttävät kilpailevan keskenään juuriresursseista. Tämä työ osoitti, että vaikka perinteisen matalakasvuisen lajirikkaan niityn ulkonäkö ja rakenne voidaan palauttaa viidessä vuodessa, on vaikeampaa lisätä lajirikkautta pelkän niiton tai laidunnuksen avulla. Tietämys laidunnuksen ja niiton vaikutuksesta kasviyhteisöihin ja toisaalta yksittäisiin kasvilajeihin tai toiminnallisiin kasviryhmiin voi auttaa tehokkaiden hoito- ja ennallistamiskeinojen löytämisessä. Lisää kokeita eri hoitotapojen vaikutuksista ja eri niittytyypeillä tarvitaan pikaisesti näiden arvokkaiden elinympäristöjen monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.

ISBN-10:
951-42-7492-X
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Hellström Kalle
Tuotekoodi 013396
14,00 €