Maintenance of genetic diversity in four taiga specialists, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 417

Neljän taigalajin populaatiogeneetiikka Fennoskandian pirstoutuneissa havumetsissä Tutkin liito-oravan, oravan, kuukkelin ja lapintiaisen levittäytymishistoriaa ja suojelugenetiikkaa pirstoutuneissa havumetsissä sekvensoimalla äidin kautta periytyvän mitokondrion DNA:n kontrollialuetta ja selvittämällä mik-rosatelliittien alleelifrekvenssejä. Lajien kantojen (lukuunottamatta oravaa, joka on vertailukohde liito-oravalle) lukumäärät ovat voimakkaasti laskeneet 1950-luvulta lähtien. Lajien populaatiogeneettiset rakenteet vaihtelivat huolimatta niiden paikkauskollisesta elintavasta: lapintiaispopulaatiot olivat täysin yhtenäiset, kun taas liito-oravalla 53 % muuntelusta selittyi populaatioiden välisellä erilaistumisella. Liito-orava mm. on levittäytynyt Suomeen kahta kautta. Kuukkelipopulaatiot muodostivat metapopulaatiorakenteen. Kuukkelin kannanlasku Fennoskandiassa on havaittavissa jo DNA-tasolla. Tutkimus osoittaa populaatioiden erilaistumisasteen kasvavan lajin lisääntyvän metsätyyppiin erikoistumisen ja rajoittuneen levittäytymisen myötä. Populaatioiden suhteellista kasvua tai eroja perustajalukumäärissä selvitettiin vertailemalla eri sekvenssien muunteluparametreja toisiinsa. Siperialaisen faunatyypin lajeilla on ollut viimeisellä jääkaudella Siperiassa useita kasvillisuus- ja eläinpopulaatioiden alueita, joista levittäytyminen on tapahtunut.

ISBN-10:
951-42-7409-1
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Uimaniemi Leena
Tuotekoodi 013394
12,00 €