Lääkärin etävastaanotto perusterveydenhuollossa. Satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus videoneuvottelulaitteiston avulla toteutetusta etävastaanottokokeilusta, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 792

Lääkärin etävastaanotto perusterveydenhuollossa Puolangan terveyskeskuksessa vuonna 2002 toteutetussa etävastaanottokokeilussa verrattiin 508 etävastaanottokäyntiä 490 tavanomaiseen terveyskeskuslääkärillä käyntiin. Perinteisesti etälääketieteessä on käytetty puhelinverkkoihin pohjautuvaa videoneuvottelua. Suomessa ei ollut ennen tätä kokeilua onnistuttu tekemään hyvin toimivaa lääkärin etäkonsultaatiota tai etävastaanottoa atk-verkkoa käyttävällä videoneuvottelulaitteistolla. Tämän tutkimuksen tavoitteina oli selvittää millaisia teknisiä ratkaisuja atk-verkkopohjainen etävastaanotto edellyttää ja miten ratkaisut käytännössä toimivat sekä kuvata etävastaanoton kulku. Oletuksena oli, että merkittävä osa terveyskeskuslääkärin potilasjoukosta voidaan hoitaa etätyönä. Lisäksi selvitettiin kustannuksia ja verrattiin olivatko potilaat tyytyväisempiä käytyään tavallisella vastaanotolla kuin etävastaanotolla. Tutkimuksen tulosten mukaan tällä hetkellä on olemassa tekniset mahdollisuudet toimivan ja kohtuuhintaisen etävastaanottojärjestelmän rakentamiseen, kun verkkoratkaisuissa voidaan tukeutua tietoturvallisiin alueellisiin atk-pohjaisiin tietoverkkoihin. Kolme neljäsosaa perusterveydenhuollon potilaista voidaan hoitaa etätyönä. Valikoimatonta potilasjoukkoa hoidettaessa perinteinen malli on kuitenkin parempi, sillä etätyötapa on noin 30 % kalliimpi kuin tavanomainen lääkärin vastaanottomalli. Erityisosaamista vaativia potilasryhmiä hoidettaessa etämalli voi olla jopa kustannustehokkaampi kuin tavanomainen malli, kuten väitöskirjan diabetesesimerkki osoittaa. Tässä tutkimuksessa potilaat hyväksyivät etävastaanottomallin hyvin ja he olivat vähintään yhtä tyytyväisiä etävastaanottokäyntiin kuin tavanomaisella lääkärin vastaanotolla käyntiinkin. Tutkimuksen tulokset ovat rohkaisevia ja luovat pohjaa uuden tiedonsiirtoteknologian entistä laajemmalle käytölle myös perusterveydenhuollossa.

ISBN-10:
951-42-7406-7
Kieli:
SU
Tekijät:
Timonen Olavi
Tuotekoodi 013393
10,50 €