Domain decomposition methods for continuous casting problem, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 420

Tutkimus käsittelee teräksen jatkuvavalun ongelman ratkaisemista numeerisesti aluejakomenetelmiä ja rinnakkaislaskentaa hyväksi käyttäen. Ongelman matemaattinen formulointi on esitetty ja se aikadiskretisoidaan käyttäen joko implisiittistä tai semi-implisiittistä differenssimenetelmää. Paikkadiskretisoinnissa käytetään bilineaarista äärellisten elementtien menetelmää. Työssä esitellään klassisia Schwarzin lomittaisia aluejakomenetelmiä, sekä additiivinen ja multiplikatiivinen variantti on käsitelty. Lisäksi kyseisten menetelmien konvergenssi todistetaan hyödyntäen M-matriisien ominaisuuksia. Splitting-menetelmää on käytetty hyväksi erotettaessa lineaarinen ja epälineaarinen ongelma toisistaan. Tämä tekniikka mahdollistaa syntyvien lineaaristen tehtävien nopean ratkaisemisen. Mentelmän teoreettinen tausta ja optimaalinen iteraatioparametri on johdettu. Lisäksi työssä tarkastellaan ennustus-korjaus-aluejakomenetelmää ja sen uutta variantti multialuejakomenetelmää. Kyseiset menetelmät tarjoavat mahdollisuuden toteuttaa nopeita ja tehokkaita ratkaisualgoritmeja jatkuvavalun tehtävälle. Numeeriset esimerkit todentavat teoreettisten tulosten oikeellisuuden. Lisäksi todellinen teräksen jatkuvavalun ongelma on ratkaistu uudella multialuejakomenetelmällä.

ISBN-10:
951-42-7466-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Pieskä Jali
Tuotekoodi 013389
11,00 €