Oppiminen työelämäprojekteissa. Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kokemukset työelämäprojekteissa oppimisesta, Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 70

Tutkimus käsittelee Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kokemuksia työelämäprojekteissa oppimisesta. Tutkimus on laadullinen fenomenologinen tutkimus, johon aineisto kerättiin vuonna 1997. Tutkimuksen intressi kohdistuu siihen, millaisen oppimisympäristön työelämäprojektit verkko-organisaatioina ja itseohjautuvaa toimintatapaa edellyttävinä konteksteina tarjoavat opiskelijoiden ammatillisen tietämyksen kehittymiselle. Tavoitteena oli saada tietoa ja näkökulmia oppimisen ja ohjauksen edelleen kehittämiseksi. Tutkimustulokset osoittivat, että opiskelijat oppivat työelämäprojekteissa prosessinomaisia tapoja käyttäen ja katsoivat erityisesti ongelmatilanteiden ratkaisuissa, yhteistoiminnassa opiskelijatoverin kanssa sekä itsearviointitaidoissa olevan heikkouksia. He oppivat sosiaali- ja terveysalan kvalifikaatioita pääasiassa käsitteellisen reflektion tasolla. Opiskelijat arvostivat oppimaansa, erityisesti vuorovaikutustaitojen oppimista. Erittäin merkittävänä he pitivät työn substanssin oppimista. Merkityksellisten tai erittäin merkityksellisten oppimiskokemusten tilannetekijöinä he pitivät opiskelijatovereita tai henkilökohtaisia seikkoja. Tutkimustuloksista päätellen opiskelijat tarvitsevat oppimisvaikeuksiinsa yksilökohtaista kehittymistä edistävää ja toimintamahdollisuuksia lisäävää tukea. Opiskelijat pitivät työelämäprojekteja tarkoituksenmukaisina oppimiskonteksteina ja katsoivat projekteissa oppimisen edistävän käytännön taitojen ja laaja-alaisen tietämyksen oppimista. He katsoivat tarvitsevansa projektiopintojen käytännöistä nykyistä enemmän ohjausta jo ennen työelämään menoa ja sen aikana. Tutkimistuloksista päätellen he tarvitsevat kehittämistoimintaa edistävää tukea näkemyksilleen.

ISBN-10:
951-42-7346-X
Kieli:
SU
Tekijät:
Kaaresvirta Päivi
Tuotekoodi 013350
16,00 €