Converting raw materials into the products–Road base material stabilized with slag-based binders, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 196

Tutkimuksessa määritettiin tuotteistamismenetelmä ja sen pohjalta kehitettiin tuotteita terästeollisuudessa syntyvistä kuonista. Lopputuloksena saatiin kolme tuoteryhmää ja/tai tuotetta: 1) kuonapohjaiset sideaineet, 2) e.m. sideainetta käyttäen stabiloimalla parannettu tierakenne ja 3) mitoitusmenetelmä stabiloitavalle rakenteelle. Tuotteistamismenetelmä laadittiin tarkastelemalla tuotteistettavien lähtömateriaalien teknisiä ominaisuuksia. Ympäristökelpoisuuteen liittyvät asiat ja kemialliset reaktiomekanismit jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Tutkimuksissa selvitettiin kaikkiaan kolmen masuunikuonasta ja kolmen LD-teräskuonasta jalostetun tuotteen sideaineteknisiä ominaisuuksia sekä sellaisenaan että erilaisina sideaineseoksina. Sementti oli vertailusideaineena. Tutkimuksen edetessä komponenttien määrä karsiutui joko niiden huonojen ominaisuuksien vuoksi tai taloudellisin perustein siten, että lopulta päädyttiin sementtiaktivoidun masuunihiekan, LD-teräskuonalla aktivoidun masuunihiekan ja masuunikuonajauhe-sementtisideaineen tutkimuksiin. Kuonapohjaisista sideaineista varsinainen uusi kehitetty tuote oli LD-teräskuonalla aktivoitu masuunihiekka, joka teknisiltä ominaisuuksiltaan havaittiin olevan hyvin samanlainen kuin sementtiaktivoitu masuunihiekka. Näillä sideaineilla stabiloidulle rakennekerrokselle ja tierakenteelle saatiin samansuuruiset kantavuusarvot, vaikka LD-kuonalla aktivoidulla masuunihiekalla ei päästykään samaan puristuslujuuteen 91 vuorokauden iässä. Syynä samankaltaisiin ominaisuuksiin olivat LD-kuona-aktivoinnissa käytetty suurempi sideainemäärä. Tällä sideaineella stabiloitu rakennekerros oli myös paksumpi. Nämä kaksi seikkaa kompensoivat heikompaa lujuutta. Myös sementtiaktivoidun masuunihiekan ja masuunikuonajauhe-sementin ominaisuuksista saatu tieto antaa uusia mahdollisuuksia sideainevalinnoille ja mitoituksen säätämiselle.

ISBN-10:
951-42-7251-X
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Mäkikyrö Marko
Tuotekoodi 013334
13,00 €