Purchasing software components at the dawn of market, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 13

Ohjelmistokomponenttien ostaminen markkinoiden aamunkoitteessa Ohjelmistoteollisuudessa, nimenomaan yritysten välisillä markkinoilla, on nähtävissä suuntaus ns. kaupallisten ohjelmistokomponenttien lisääntymiseen. Markkinoille tulee siis yhä enemmän ohjelmistoja, joita ei käytetä sinällään, vaan jotka ovat osia, itsenäisiä komponentteja, suuremmassa ohjelmistokokonaisuudessa. Usein tällaisia kaupallisia ohjelmistokomponentteja sisältäviä ohjelmistoja käytetään osana laajempaa tuotetta, joka sisältää sekä ohjelmistoja että laitteistoja ja muita fyysisiä osia. Kaupallisten ohjelmistokomponenttien markkinat ovat kuitenkin vasta muotoutumassa ja erityisesti ostavan ja komponentteja hyödyntävän yrityksen näkökulmasta uudet markkinat muodostavat monenlaisia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Liikkeenjohdon ja ostotoiminnan kannalta kysymys ei ole kuitenkaan pelkästään siitä, kuinka komponentteja voidaan tehokkaammin hankkia ja hyödyntää, vaan siitä, kuinka koko markkinoita voidaan kehittää haluttuun suuntaan ja kuinka näitä markkinoita voidaan hyödyntää yrityksen omassa liiketoiminnassa. Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on ollut kehittää käsitteistöä kuvaamaan ja analysoimaan syntymässä olevia ohjelmistokomponenttimarkkinoita ennen kaikkea ostavan yrityksen näkökulmasta. Työssä on muodostettu teoreettinen viitekehys, jonka avulla voidaan tarkastella toisaalta niitä elementtejä, joista markkina-ilmiö ostavan yrityksen näkökulmasta muodostuu sekä toisaalta niitä dimensioita, joiden kautta markkinoiden kehittymistä voidaan ymmärtää. Työn empiirisessä osassa on tehty tapaustutkimus ohjelmistokomponenttimarkkinoista ostavan yrityksen näkökulmasta. Aineiston keruu ja analysointi on tehty laadullisin tutkimusmenetelmin. Tutkimuksen perusteella on tunnistettu neljä erilaista ideaalityyppiä ohjelmistokomponenttimarkkinoiden kehittymisessä. Kullekin markkinatyypille on myös tunnistettu keskeiset haasteet ostotoiminnan kannalta.

ISBN-10:
951-42-7217-X
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Ulkuniemi Pauliina
Tuotekoodi 013328
16,00 €