The significance of the domains of protein disulfide isomerase for the different functions of the protein, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 758

Proteiinien disulfidisidokset muodostuvat kysteiinien tioli-ryhmien välille. Monissa proteiineissa niillä on tärkeä rooli proteiinin kolmiulotteisen rakenteen stabiloinnissa. Yleensä vain oikein laskostuneet proteiinit ovat fysiologisesti aktiivisia. Proteiinien laskostuminen tapahtuu hyvin pian sen synteesin jälkeen. Solusta eritettävien proteiinien laskostuminen tapahtuu endoplasmisessa kalvostossa. Laskostuminen ja disulfidisidosten muodostuminen eivät tapahdu spontaanisti, vaan näitä reaktioita katalysoivat tähän erikoistuneet proteiinit. Proteiini disulfidi isomeraasi (PDI) on monitoiminnallinen entsyymi, joka kykenee katalysoimaan molempia tapahtumia. Lisäksi sillä on muita tehtäviä: se toimii alayksikkönä kahdessa proteiinikompleksissa: prolyyli 4-hydroksylaasissa (P4H) ja mikrosomaalisessa triglyseridien siirtäjäproteiinissa. P4H on kollageenien muodostumisessa olennainen entsyymi. Sen toimii katalysoimalla proliinien hydroksylaatiota. P4H on rakenteeltaan tetrameerinen, koostuen kahdesta katalyyttisestä alfayksiköstä ja kahdesta betayksiköstä, jona PDI toimii. Nisäkkäissä on useita PDI:n kaltaisia proteiineja, jotka muodostavat PDI-proteiiniperheen. Ne ovat samankaltaisia sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti. Eräs näistä on ERp57, joka on erikoistunut glykoproteiinien laskostumisen ja disulfidisidosten muodostumisen katalysoimiseen. PDI koostuu neljästä domeinista, joista kahdessa on katalyyttinen keskus disulfidisidosten muodostumiselle. Yksi domeineista sijaitsee pääasiallisen peptidien sitoutumiskohdan ja yhden domeinin funktiota ei vielä tunneta. Tässä tutkimuksessa selvitettiin PDI:n domeinien roolia sen eri toiminnoissa. Peptidejä sitova domeini karakterisoitiin. Lisäksi PDI:n ja Erp57:n rakenteiden samankaltaisuutta tutkittiin muodostamalla domeinihybridikonstrukteja ja vertaamalla näiden aktiivisuuksia PDI:n aktiivisuuksiin.

ISBN-10:
951-42-7171-8
Kieli:
ENG
Tekijät:
Pirneskoski Annamari
Tuotekoodi 013293
12,00 €