Meniere's disease in Finland.An epidemiological and clinical study on occurrence, clinical picture and policy, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 747

Sisäkorvaperäistä Menieren tautia tutkittiin erityisesti epidemiologisesta näkökulmasta. Yhteensä 442 potilaskertomusta vuosilta 1992-1996 käytiin taannehtivasti läpi eri alueilla Suomessa. Epidemiologisisten lukujen selvittämiseksi käytettiin American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery (AAO-HNS):n kuulo- ja tasapainoelinkomitean diagnostisia kriteerejä kultaisena standardina. Sairaaloissa käytettyjä diagnostisia menetelmiä ja diagnostista osuvuutta eri terveydenhuollon tasoilla arvioitiin. Taudin kliinistä kuvaa ja hoitomenetelmiä selvitettiin. Kuulokäyrät luokiteltiin kahden luokituksen mukaan. Kuulon ennustetta taudissa selvitettiin kehitetyn monimuuttujamallin avulla. Puolet eli 221 potilasta täytti AAO-HNS:n kriteerit varmistetulle taudille. Taudin vallitsevuus ja esiintyvyys Suomessa perustuen varmistettuihin tautitapauksiin olivat alemmat kuin oli odotettavissa kansainvälisen tutkimustiedon pohjalta. Vallitsevuus oli 43 / 100 000 asukasta ja vuotuinen keskimääräinen ilmaantuvuus 4.3 / 100 000 asukasta. Vallitsevuudet yliopistosairaaloiden alueilla eivät poikenneet keskussairaaloiden alueiden vallitsevuudesta tilastollisesti merkitsevästi, mutta merkittävä ero todettiin pohjoisten ja eteläisten alueiden keskimääräisissä vallitsevuuksissa. Kuulon vaihtelu toistetuissa mittauksissa osoittautui erittäin herkäksi diagnostiseksi testiksi Menieren taudin havaitsemisessa. Monimuuttujamallin perusteella tauti heikentää yhtä lailla miesten ja naisten kuuloa ja heikkeneminen on noin 1 dB / vuosi taudin kestosta ja 0.5 dB / vuosi ikääntymisestä johtuen. Tautia hoidettiin konservatiivisesti 69 %:lla potilaista. Korkeille taajuuksille painottuva hitaasti laskeva kuulokäyrä oli yleisin EU:n työryhmän kuuloluokituksessa ja tasainen käyrä keskitaajuuspainotteisessa kuuloluokituksessa. Diagnostisten kriteerien, diagnoosi- ja hoitomenetelmien vaihtelevuus osoittaa, että käypä hoito-suositus Menieren tautia varten Suomessa olisi tarpeellinen.

ISBN-10:
951-42-7112-2
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kotimäki Jouko
Tuotekoodi 013287
14,00 €