Restoration of riverine habitat for fishes - analyses of changes in physical habitat conditions, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 188

Uusia menetelmiä jokivesien kunnostamiseen Pohjoisia jokivesiä on muokattu ihmisten tarpeisiin mm. perkaamalla ja virtaamia säännöstelemällä. Muutoksilla on ollut myös haitallisia vaikutuksia. Eliöiden elinolosuhteet ovat heikentyneet ja luonnon monimuotoisuus on pienentynyt. Väitöskirjatyössä kehitettiin menetelmiä kalojen elinolojen parantamiseksi puutavaran uittoa varten perattujen ja vesivoiman tuotantoa varten säännösteltyjen jokien kunnostamiseen. Lisäksi arvioitiin metsätaloustoimien kohteena olleiden purojen tilaa ja kunnostusmahdollisuuksia. Ihmistoiminnan muuttamien jokiosuuksien tilaa arvioitiin ns. habitaattimallin avulla. Habitaattimalli on tietokoneohjelmisto, jonka avulla voidaan verrata tutkittavan eliön vaatimuksia vesistöstä mitattuihin tietoihin ja arvioida tällä perusteella kyseiselle lajille sopivan elinalueen määrää ja laatua tutkittavassa vesistössä. Tavallisimpia arvioissa käytettäviä muuttujia ovat virran nopeus, vesisyvyys ja pohjan laatu. Väitöskirjatyön perusteella habitaattimallinnusta voidaan käyttää hyväksi jokien kunnostussuunnittelussa. Työ liittyi osaltaan suomalaisen malliversion, FISU:n, kehittämiseen. Tutkimuksen perusteella kuivilleen jätettyjen uomanosien vesittäminen sekä laajojen kivikynnysten, suisteiden ja matalien karikoiden rakentaminen monipuolistivat tehokkaasti uittoa varten perattujen koskien virtausolosuhteita ja lisäsivät siten tarjolla olevien elinalueiden kirjoa. Myös säännöstellyissä joissa uoman monimuotoistaminen lisäsi eri virtaamatilanteissä käyttökelpoisten elinalueiden määrää. Talousmetsien puroista löydettiin sekä voimakkaasti muuttuneita että hyvin säilyneitä osuuksia. Suurimmat havaitut muutokset liittyivät hienon aineksen kulkeutumiseen ja kertymiseen puron pohjalle. Purojen kunnostustarve liittyikin tavallisimmin hienon aineksen poistamiseen purosta.

Tekijät:
Yrjänä Timo
Tuotekoodi 013280
16,50 €