Substituent groups in aryl- and arylalkylphosphanes: effects on coordination chemistry and catalytic properties, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 402

Työssä valmistettiin ja karakterisoitiin kolmekymmentä fosfaaniligandia, joiden ominai-suuksia muunneltiin mm. aryyliryhmiin sitoutuneiden substituenttien avulla. Fosfaanien ra-kenne sisälsi seuraavia ryhmiä: trifluorometyylifenyyli, selenometyylifenyyli, 9-antryyli, al-kyyli-substituoituja aryyliryhmiä, ja pyridyyli ja alkyyliryhmiä. Lisäksi työssä valmistettiin ja karakterisoitiin kolme kromikarbonyylijohdannaista, joissa ligandeina käytettiin typpeä sisäl-täviä aryylifosfaaneja. Näiden johdannaisten karakterisointi osoitti ko. heterodonoriligandien koordinoituvan joko yksihampaisesti fosforiatomista tai kaksihampaisesti fosforiatomin ja typ-piatomin kautta tai kahden typpiatomin kautta.Ligandit ja kompleksit karakterisoitiin 1H, 13C{1H}, 31P{1H} ja 2D NMR spektroskopian, massaspektrometrian ja kiderakennemääritysten avulla. o-Alkyyli-substituoitujen aryyli- ja aryylialkyylifosfaanien 13C{1H} ja 31P{1H} NMR spektrit sekä kartiokulmat tuottivat käyttökel-poisia parametreja. Parametrien avulla voitiin tarkastella katalyyttisiä tuloksia sekä etsiä korrelaatioita ligandien rakenteen ja katalyyttisten ominaisuuksien väliltä. o-Alkyyli-substituoiduilla fenyylifosfaaneilla muunneltujen Rh-katalyyttien katalyyttisen käyttäytymisen havaittiin korreloivan joidenkin em. parametrien kanssa. Tämän työn tarkoituksena on ollut valmistaa ja karakterisoida fosfaaniligandeja, jotka suosisivat isobutanaalin muodostumista propeenin hydroformyloinnissa. o-Alkyyli-substituoidut aryylifosfaanit, työssä laajimmin tutkittu ligandijoukko, muodostivat selektiivisimmin isobutanaalia, mutta aktiivisuuden kustannuksella. Lineaarinen n-butanaali oli kuitenkin niukasti päätuote. Propeenin hydroformyloinnissa alkyyli-substituentit meta-asemassa nostivat aktiivisuutta jopa hiukan korkeammalle kuin referenssiligandi (PPh3), mutta samanaikaisesti selektiivi-syys laski.

ISBN-10:
951-42-7044-4
Kieli:
ENG
Tekijät:
Riihimäki Helena
Tuotekoodi 013267
12,00 €