Depressive symptoms in relation to oral health and related factors in a middle-aged population Analytical approach, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 723

Depressio on yleisin mielenterveyden häiriö, ja se tunnustetaan maailmanlaajuisesti huomattavaksi kansanterveydelliseksi ongelmaksi . Siihen liittyvien psykologisten, sosiaalisten ja biologisten toimintahäiriöiden lisäksi depressiolla on todettu olevan yhteys lukuisiin somaattisiin sairauksiin. Suu- ja hammassairauksien ja depression yhtäaikaissairastavuutta on tutkittu toistaiseksi vähän, ja tämä tutkimus pyrkiikin lisäämään tietoa näiden sairauksien yhteydestä.Tutkimukseen osallistui 780 55-vuotiasta oululaista, joille tehtiin suun terveydentilan tarkastus. Depressiiviset oireet määritettiin Zungin lomakkeiston avulla (ZSDS) ja tutkittavien yleisterveydentila ja lääkkeet selvitettiin tutkijalääkärin haastattelussa. Lisäksi postikyselyllä ja haastatteluin selvitettiin laajasti erilaisia taustamuuttujia.Runsas depressiivisten oireiden määrä liittyi purentaelimen toimintahäiriön oireisiin, suun kuivumisen tuntemuksiin ja korkeaan syljen mikrobimäärään. Tupakoimattomilla miehillä depressio liittyi myös hampaattomuuteen. Depressiivisillä hampaallisilla naisilla omien hampaiden arvostus sekä joiltain osin myös hammasterveyskäyttäytyminen olivat huonompia kuin ei-depressiivisillä hampaallisilla naisilla.Taustalla olevan depression mahdollisuus tulisi huomioida hoidettaessa potilaita, joilla on purentaelimen toimintahäiriöitä tai kuivan suun oireita. Myös depressiivisten potilaiden hoidossa tulisi kiinnittää erityistä huomiota kohonneeseen hammas- ja suusairauksien riskiin, sekä hampaiden menetyksen emotionaalisiin seurauksiin.

ISBN-10:
951-42-7020-7
Kieli:
ENG
Tekijät:
Anttila née Vimpari Sirpa
Tuotekoodi 013245
11,50 €