Deactivation Correlations of Pd/Rh Three-way Catalysts Designed for Euro IV Emission Limits Effect of Ageing Atmosphere, Temperature and Time, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 180

Uusia menetelmiä pakokaasukatalyyttien laboratoriomittakaavan ikäyttämiseenAutojen pakokaasujen puhdistuksessa käytettäviltä kolmitoimikatalysaattoreilta vaaditaan hyvää termistä, kemiallista ja mekaanista kestävyyttä. Tutkimus- ja tuotekehitysvaiheessa pakokaasukatalysaattoreita joudutaan testaamaan todellisissa käyttöolosuhteissa sekä moottoripenkissä. Tällainen testaus on sekä hidasta että kallista, ja tämän vuoksi tarvitaan laboratoriomittakaavan nopeutettuja ikäytysmenetelmiä. Laboratorioikäytyksissä havaittujen muutosten tulisi vastata mahdollisimman luotettavasti maantie- ja moottoripenkki-ikäytysten aiheuttamia muutoksia pakokaasukatalyytissä. Väitöskirjatyössä on tarkasteltu useiden pintatutkimusmenetelmien avulla kolmitoimikatalyyttien termistä ja kemiallista ikäytymistä ja ikäytymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä eri ilmiöiden merkitsevyyttä katalyytin käyttöiän kannalta. Erityisesti on tarkasteltu katalysaattoreiden olosuhteiden (korkea lämpötila ja kaasufaasin koostumus) ja käyttöiän vaikutusta katalyyttien aktiivisuuteen sekä rakenteellisissa ominaisuuksissa havaittaviin muutoksiin. Työssä on eri pintatutkimusmenetelmillä saatujen tietojen pohjalta johdettu ikääntymiskorrelaatioita laboratorioikäytyksen ja moottoripenkki- sekä maantieikäytyksen välille. Työ antaa tietoa siitä, kuinka kolmitoimikatalyyttien ikäyttäminen tulisi tehdä laboratoriomittakaavassa. Tätä tietoa voidaan edelleen hyödyntää teollisuudessa pakokaasukatalyyttien kehitystyössä ja samalla vähentää merkittävästi niitä kustannuksia, joita katalyyttien testauksesta aiheutuu pakokaasukatalysaattoreiden valmistajille.

ISBN-10:
951-42-6953-5
Kieli:
ENG
Tekijät:
Lassi Ulla
Tuotekoodi 013231
12,00 €