Genetic basis of male courtship song traits in Drosophila virilis, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 397

Väitöskirjassa tutkittiin koiraan kosintalaulun muuntelua ja sen geneettistä taustaa Drosophila virilis -lajilla käyttämällä kolmea erilaista lähestymistapaa: kandidaattigeenin tutkimista, biometristä analyysiä ja QTL (Quantitative Trait Loci) -menetelmää. Kandidaattigeenin, no-on-transientA:n, nukleotidimuuntelua tutkittiin D. virilis -ryhmään kuuluvien lajien (D. virilis ja D. littoralis) sisällä ja lajien välillä. Tulokset osoittivat, että sekä nukleotidimuuntelu että toistojaksojen pituusmuuntelu nonA-geenissä on neutraalia D. virilis -ryhmän lajeilla, eikä se ollut yhteydessä lajinsisäiseen tai lajien väliseen muunteluun kosintalauluissa.Väitöskirjassa kehiteltiin uusia molekyylimerkkigeenejä, mikrosatelliitteja, D. virilikselle ja niiden käyttöä testattiin myös muilla D. virilis -ryhmän lajeilla. Lajinsisäistä muuntelua D. viriliksellä tutkittiin sekä fenotyyppisellä (koiraan kosintalaulu) että geneettisellä (mikrosatelliitit) tasolla. Molemmilla tasoilla löytyi maantieteellistä muuntelua. Amerikasta, Aasiasta, Euroopasta ja Japanista peräisin olevien kantojen fenotyyppinen muuntelu kosintalaulussa oli suurempaa kuin geneettinen muuntelu, mikä voi johtua erilaisten valintapaineiden vaikutuksesta sekundaarisiin sukupuoliominai-suuksiin. Äärityyppejä edustavat D. virilis -kannat valittiin biometriseen analyysiin, jossa koiraan kosintalaulun pulssien lukumäärän ja pulssisarjan pituuden geneettistä arkkitehtuuria tutkittiin risteytyskokeiden avulla. Näiden lauluominaisuuksien geneet-tinen tausta osoittautui polygeeniseksi eli useiden geenien määräämäksi, ja lisäksi kompleksiseksi dominanssin, epistasian, Y-kromosomaalisen vaikutuksen ja maternaalisten tekijöiden vuoksi. QTL-analyysi osoitti pulssien lukumäärään vaikuttavia geenejä olevan sekä X-kromosomissa että useissa autosomeissa, kun taas pulssisarjan pituuteen vaikuttavia geenejä löytyi lähinnä 3. kromosomista.

ISBN-10:
951-42-6951-9
Kieli:
ENG
Tekijät:
Huttunen Susanna
Tuotekoodi 013221
12,00 €