Pienten koulujen esiopetuksen kehittäminen - entisajan alakoulusta esikouluun, Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 60

Tutkimuksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva esiopetuksesta. Teoreettisessa osassa tarkastellaan pienten koulujen historiallista kehittymistä, koulutuspolitiikkaa, pedagogiaa ja esiopetuksen järjestämistä. Empiirisessä osassa vertaillaan lasten, vanhempien, opettajien ja hallinnon edustajien käsityksiä esiopetuksesta. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeilla neljässä vaiheessa vuosina 1999-2000. Yhteensä vastauksia saatiin 2271. Tutkimusmenetelmänä käytettiin pääasiassa faktorianalyyseja tulkinnan apuna.Esiopetuksen järjestämisessä on samankaltaisuutta 1800-luvulla maaseudun lapsille järjestetyn alkuopetuksen kanssa: maaseudun lapset ovat olleet opetuksen saamisessa huonommassa asemassa kuin taajamien lapset. Syrjäseudun esioppilaille tulisi antaa kuljetusetu erityispalveluna erityisesti vanhempien mielestä. Hallinnon edustajat, vanhemmat ja opettajat korostavat käytöstapojen ja tapakasvatuksen tärkeyttä. Lapset korostavat leikkiä sekä ilmapiirin merkitystä kuten vanhemmatkin. Kansainvälisyyden ja tieto- ja viestintätekniikan opetusta ei nähdä tärkeiksi alueiksi esiopetuksessa. Esiopetuksen johtamisen keskeinen haaste on päiväkodin johtajien sekä esiopettajien asiantuntemuksen laajempi hyödyntäminen. Kodin ja koulun yhteistyötä tulee kehittää ja hallinnon on annettava siihen mahdollisuus. Haastattelut ja seurantatutkimus tarjoavat mielenkiintoisia jatkotutkimusmahdollisuuksia. Esiopetuksen laadun selvittämiseksi väitöstutkimuksessa esitetään Helakorven (1993) opetuksen laatuelementtimallista kehitetty esiopetuksen laatumalli. Mallin osat ovat opetuksen suunnittelu, ohjaus ja oppimisilmasto sekä tutkimuksen malliin lisätty fyysinen ympäristö. Opetuksen laatumallia voi käyttää entistä laajemmin kunnan toiminnoissa massapalvelujen arviointiin ja malli voi osaltaan kehittää palvelukulttuuria. Päätöksien teossa lapsi unohtuu aikuisten etu- ja ristiriitojen melskeisiin. Lasten käsitysten tutkimusta tulisi entisestään lisätä, koska heitä vartenhan koulu on.

ISBN-10:
951-42-6895-4
Kieli:
FIN
Tekijät:
Peltonen Taina
Tuotekoodi 013204
18,50 €