Assessing industrial pollution by means of environmental samples in the Kemi-Tornio region, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 393

Väitöskirjan ala on ympäristökemia ja se käsittelee Kemi-Tornio alueen raskaan prosessiteollisuuden (Oy Metsä-Botnia Ab, Stora Enso Oyj, AvestaPolarit Stainless Steel Oy ja AvestaPolarit Chrome Oy Kemin kaivos) ympäristövaikutuksia. Väitöskirja koostuu kuudesta kansainvälisissä tiedelehdessä julkaistuista artikkeleista. Ensimmäisissä artikkeleissa on tutkittu Kemissä sijaisevien Oy Metsä-Botnia Ab:n ja Stora Enso Oyj:n muodostaman sellu- ja paperiteollisuuskombinaation rikkiyhdisteiden ilmaperäistä leviä-mistä käyttäen männyn neulasia bioindikaattoreina. Lisäksi on selvitetty erilaisten happojen ja niiden seosten käyttöä näytematriisiltaan erilaisten kasvimateriaalien ja varmennettujen vertai-lumateriaalien hajotukseen ja vaikutusta tuloksiin. Jälkimmäiset artikkelit käsittevät Torniossa sijaitsevan AvestPolarit Stainless Steel Oy:n terästehtaan ja Keminmaassa sijaitsevan Avesta-Polarit Chrome Oy Kemin kaivoksen raskasmetallien ilmaperäistä leviämistä käyttäen sammalia bioindikaattoreina. Jälkimmäiset artikkelit käsittelivät AvestaPolarit Chrome Oy Kemin kaivos-alueella tehokeräysmenetelmällä kerätyn ilmassa leijuvan pölyn kokonaispölypitoisuuksia ja lisäksi niissä tutkittiin pölynäytteiden metallien analysointiin liittyviä epävarmuustekijöitä ja niiden vaikutusta tuloksiin. Kaivokselta ympäristöön leviävien hiukkasten metallien ympäristövaikutuk-sia tutkittiin lisäksi uuttotutkimuksilla liuottamalla tehokeräysmenetelmällä kerättyjä pölynäytteitä erilaisiin liuottimiin.

ISBN-10:
951-42-6869-5
Kieli:
ENG
Tekijät:
Pöykiö Risto
Tuotekoodi 013182
11,50 €