The Burial Cairns and the Landscape in the Archipelago of Åboland, SW Finland, in the Bronze Age and the Iron Age, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 46

Hautarauniot ja maisema Turunmaan saaristossa pronssi- ja rautakaudellaVainajan omaehtoinen yhteys eläviin katkeaa vasta yhteisöllisen kuolemanrituaalin päätyttyä. Monissa kulttuureissa yhteydet vainajaan kiteytyvät muodollisiksi käytännöiksi, jotka voivat tulla arkeologisesti näkyviin aineellisissa jäännöksissä tai luonnonmaiseman paikkojen, tilojen ja elementtien suhteissa. Tässä työssä tarkastellaan, ovatko Turunmaan saariston pronssikauden ja rautakauden hautarauniot (1200 e.Kr. - 1000 j.Kr.) tulkittavissa monumenteiksi, jotka yhdistivät esihistoriallisen maiseman symbolisten merkitysten uskomukselliseen kontekstiin.Kenttäarkeologisessa osuudessa esitellään työtä varten tehtyjen kaivausten ja inventointien tulokset (444 hautaa) ja tarkastellaan lohkare- ja rapautumismittauksia sekä hautojen kokoa, rakenteita ja keskinäistä sijaintia. Maanpinta kohosi toistakymmentä metriä sinä ajanjaksona kun hautaraunioita rakennettiin ja samalla saaristomaisema muuttui. Tämän johdosta on erotettava varhaisiin maankohoamisvaiheisiin liittyvät haudat myöhäisistä. Monimuuttuja-analyysissa jaetaan hautapaikat pronssikauden tyypin P-ryhmään ja rautakauden tyypin R-ryhmään kiveyksen laajuuden ja hautapaikan topografian perusteella. Jaon perusteella voidaan laskea kaksi maastomallia, jotka vastaavat rannansiirtymisen kehitysvaiheita 500 e.Kr. ja 1000 j.Kr. Mallien tarkastelu paljastaa muun muassa, että P-ryhmän hautapaikat olivat tyypillisesti suuntautuneet merta ja R-ryhmän hautapaikat maata kohti. Ero liittynee toimeentuloon latautuneisiin odotuksiin ja epävarmuuksiin. Hautarauniot merkitsevät konservatiivista hautaustapaa, joka kuului mereisten ja pohjoisten paikallisyhteisöjen piiriin.

ISBN-10:
951-42-6801-6
Kieli:
ENG
Tekijät:
Tuovinen Tapani
Tuotekoodi 013167
19,80 €