Body movements during postural stabilization Measurements with a motion analysis system, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 693

Seisomatasapainolla tarkoitetaan kykyä ylläpitää kehon seisoma-asento ja estää ei-toivotut muutokset kehon mukauttavien liikkeiden avulla. Hyvää seisomatasapainoa tarvitaan useiden päivittäisten toimintojen yhteydessä. Tutkimusten mukaan kuitenkin useat syyt kuten ikä, sairaudet ja lääkitys voivat vaikuttaa kehon pystyasennon hallinnan heikkenemiseen. Fysioterapiassa seisoma-asennon hallintaa voidaan arvioida ja harjoittaa erilaisten liikesuoritusten avulla. Harjoitusten perustaksi tarvitaan tietoa kehon eri osien liikkeistä seisoma-asennossa. Tässä tutkimuksessa esiteltiin, miten liikeanalyysilaitteistoa voidaan hyödyntää seisomatasapainomittauksissa ja millainen on laitteistolla suoritettujen seisomatasapaino-mittausten toistettavuus ja validiteetti. Lisäksi tutkittiin iän, sukupuolen ja antropometristen tekijöiden yhteyttä kehon eri osien liikkeisiin silmät auki ja kiinni seistessä.Tutkimuksen tulokset osoittivat, että liikeanalyysilaitteistolla saadaan uutta ja hyödyllistä tietoa kehon eri osissa tapahtuvista seisoma-asentoa tasapainottavista liikkeistä Mittaustulosten toistettavuus oli parempi käytettäessä kokonaisliikemääräarvoja kuin maksimaalisia, hetkellisiä heilahdusarvoja. Liikeanalyysilaitteistolla ja tasapainolevyllä saadut mittaustulokset olivat samansuuntaiset, vaikka mittausmenetelmät ovat erilaiset. Kehon tasapainottavissa liikkeissä ei havaittu selviä sukupuolten tai ikäryhmien välisiä eroja. Ainoastaan pään eteen-taakse- ja vartalon keskikohdan ylös-alas-suuntaiset maksimaaliset liikkeet poikkesivat jonkin verran iäkkäimmissä ryhmissä. Kehon mittasuhteilla mm. pituudella ja jalkaterän mittasuhteilla näytti puolestaan olevan jonkin verran vaikutusta kehon liikemäärien vaihteluun. Näön vaikutus kehon tasapainottaviin liikkeisiin oli olennainen. Tutkimus antoi viitteitä siitä, että liikeanalyysilaitteistoa voidaan hyödyntää seisomatasapainon arviointiin jatkossakin mm. yhdessä muiden mittauslaitteistojen kanssa.

ISBN-10:
951-42-6792-3
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kejonen Pirjo
Tuotekoodi 013166
12,00 €