Ennenaikaisina ja pienipainoisina syntyneiden lasten puheen- ja kielenkehityksen taso kahdeksan vuoden iässä Pohjoissuomalainen syntymäkohortti 1985-86, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 44

Keskoshoidot ovat kehittyneet ratkaisevasti parin viime vuosikymmenen aikana. Sen myötä on päästy tutkimaan keskosuuden vaikutusta lasten myöhempään kehitykseen. Tämä kirja tarkastelee harvemmin tutkittua keskoslasten puheen- ja kielenkehitystä koulun aloitusvaiheessa eli kahdeksan vuoden iässä. Oppimisvaikeuksien esiintyvyyden on todettu olevan selvästi korkeampi keskoslasten kuin täysiaikaisina syntyneiden lasten parissa. Tämä herättää kysymyksen, miten on sitten oppimisvaikeuksien taustalla vaikuttavan puheen- ja kielenkehityksen laita? Puheterapeutti Anneli Ylihervan väitöskirjatutkimus tarjoaakin siihen selkeän vastauksen: keskoslapsilla on useammin ongelmia kuin täysiaikaisina syntyneillä sekä puheessa että kielellisissä taidoissa vielä kouluiässäkin. Huomionarvoista on se, että keskoslapsilla esiintyi täysiaikaikaisina syntyneitä lapsia runsaammin näön hahmotukseen liittyviä ongelmia, jotka selkeästi heijastuivat mm. lukemisen ongelmissa. Vanhempien arvion perusteella pienipainoisina syntyneillä lapsilla oli kouluiässä enemmän vaikeuksia kuin normaalipainoisina syntyneillä lapsilla puheessa ja kielessä sekä lisäksi oppimisessa ja motorisessa suoriutumisessa. Vanhempien arviot olivat hyvin samansuuntaisia kuin opettajien, jotka myös arvioivat pienipainoisina syntyneillä lapsilla enemmän oppimisen ongelmia 1. luokalla. Puheen- ja kielenkehityksen vaikeuksien syitä on pyritty selvittelemään useissa tutkimuksissa. Ylihervan tutkimuksessa erityisesti perheeseen liittyvät muutokset, poikasukupuoli sekä kuulovika olivat yhteydessä puheen- ja kielenkehityksen ongelmiin. Käytännön toimenpiteinä tutkija suosittelee säännöllistä ja yksityiskohtaista puheen ja kielen kehitystason arviota keskosseurannan osana ainakin kouluikään saakka. Myös vanhempien ja opettajien arvioiden hyödyntäminen puheen- ja kielenkehityksen arvioinnissa on suositeltavaa. Tarpeeksi varhain aloitettu puheterapeuttinen kuntoutus auttaa oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemisessä.

ISBN-10:
951-42-6715-X
Kieli:
FIN
Sivumäärä:
118, [35] s.
Tekijät:
Yliherva Anneli
Tuotekoodi 013159
14,00 €