Development of industrial software supplier firms in the ICT cluster An analysis of firm types, technological change and capability development, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 12

Ohjelmistotoimittajan kehittyminen ICT-klusterissa.Analyysi yritystyypeistä, kyvykkyyksistä ja teknologisesta muutoksesta.ICT-klusterin 1990-luvulla alkanut nopea kasvu synnytti alan johtavien yritysten rinnalle suuren määrän pieniä ohjelmistoyrityksiä, joiden toimintamalli perustuu ohjelmistojen toimittamiseen alihankintamuodossa usein kooltaan merkittävästi suuremmille asiakkaille. Väitöstutkimus käsittelee pienten ohjelmistotoimittajayritysten toimintamalleja, strategioita ja kehitystä. Empiirisen aineiston keruussa on käytetty sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Väitöstyössä rakennetaan ensin teoreettinen viitekehys, jossa tunnistetaan teollisen toimittajayrityksen kehitykseen merkittävimmin vaikuttavat tekijät. Nämä tekijät juontavat niin yrityksen sisäisestä kuin myös ulkoisesta toimintaympäristöstä. Viitekehys pohjautuu pääosin resurssipohjaiseen yritysteoriaan sekä evolutionääriseen teoriaan toimialojen muutoksesta. Seuraavaksi tutkimuksessa analysoidaan ohjelmistoyritysten toimintamalleja ja tunnistetaan viisi hyvin erilaiseen toimintalogiikkaan perustuvaa ohjelmistotoimittajatyyppiä. Lisäksi tunnistetaan näille tyypeille ominaiset resurssit ja kyvykkyydet. .Väitöstyön loppuosassa teoreettista viitekehystä hyödynnetään tarkasteltaessa yksityiskohtaisemmin neljän ICT klusterissa toimivan ohjelmistotoimittajan kehitystä toimittajatyypistä toiseen. Näin tunnistetaan ohjelmistotoimittajalle tyypillinen kehityspolku ja merkittävimmin eri kehitysvaiheisiin liittyvät yritysten resurssit ja kyvykkyydet. Työssä analysoidaan myös ohjelmistoyrityksen kehityspolkuun liittyviä strategisia ratkaisuja, jotka edesauttavat pienten ohjelmistoyritysten kasvua ja itsenäistymistä. .

ISBN-10:
951-42-6708-7
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
226 s.
Tekijät:
Sallinen Sari
Tuotekoodi 013151
14,50 €