Psykoosityöryhmä vaikeiden mielenterveyshäiriöiden hoidossa Kainuussa vuosina 1992 - 1996, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 665

Tutkimuksessa kuvataan Kainuussa vuosina 1992 - 1996 psykoosityöryhmässä hoidettujen (koeryhmä) ja tavanomaisessa psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettujen (kontrolliryhmä) äkillisistä vaikeista mielenterveyshäiriöistä kärsivien potilaiden psyykkisen tilan ja toimintakyvyn muutoksia ja palveluiden, erityisesti psykiatrisen sairaalahoidon käyttöä kahden vuoden seuranta-aikana. Siinä tarkastellaan lähiomaisten kuormittuneisuuden ja perheen tunneilmapiirin muutoksia, koe- ja kontrolliryhmien välisiä eroja yksilö- ja perhetason ominaisuuksissa, kunkin potilaan perheen toimintakyvyn heijastumista yksilötasolla ja psykiatrisen sairaalahoidon käytössä sekä psykoosityöryhmätyöskentelyn ja tavanomaisen psykiatrisen erikoissairaanhoidon rakenteen ja sisällön eroja.Molemmissa ryhmissä potilaiden psyykkinen tila ja toimintakyky paranivat aikavälillä 0 - 9 kuukautta. Tämän jälkeen paraneminen jatkui koeryhmässä, mutta pysähtyi kontrolliryhmässä. Psykiatrista osastohoitoa tarvitsi koeryhmään kuuluneista 30 % ja kontrolliryhmään kuuluneista 75 %. Hoitopäiviä oli koeryhmässä henkilöä kohti 17.8 ja kontrolliryhmässä 68.9. Avohoitokäyntien ja hoitokokousten kokonaismäärässä ei ryhmien välillä ollut eroa. Hoidon alussa hoitokokouksia oli koeryhmässä kontrolliryhmää enemmän ja omaisten osallistuminen hoitokokouksiin oli koeryhmässä tavallisempaa. Hoidon kustannukset olivat koeryhmässä seuranta-aikana 1.572.000 mk ja kontrolliryhmässä 3.175.200 mk.Omaisten kuormitus laski molemmissa ryhmissä aikavälillä 0 - 9 kk. Lasku jatkui koeryhmässä, mutta pysähtyi kontrolliryhmässä. Perheiden tunneilmapiiri ei heijastunut psykiatrisen sairaalahoidon määrässä. Potilaiden psyykkisen tilan ja toimintakyvyn suotuisa kehitys liittyi perheiden parempaan toimintakykyyn. Hoito psykoosityöryhmässä oli tavanomaista hoitoa halvempaa. Kokonaisuutena psykoosityöryhmän työskentely oli tavanomaista psykiatrista erikoissairaanhoitoa tuloksellisempaa ja taloudellisempaa.

ISBN-10:
951-42-6624-2
Kieli:
FIN
Tekijät:
Saari Mauno
Tuotekoodi 013119
14,50 €