Contracting in software business Analysis of evolving contract processes and relationships, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 379

Tutkimuksessa tarkasteltiin kahdentoista ohjelmistoalalla toimivan suomalaisyrityksen sopimustoimintaa Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yritykset jaoteltiin kolmeen kategoriaan: pakettiohjelmistoja tuottavat yritykset, räätälöityjä sovelluksia tuottavat yritykset ja yritykset, jotka käyttävät ns. tuoterunkoteknologiaa. Tutkimuksen tuloksena voitiin todeta näiden kolmen toimintastrategian vaativan myös sopimuksellisesti erilaiset toimintatavat. Yksinkertaisin oli ohjelmistuotteita valmistavien yritysten lisenssiointikäytäntö. Räätälöityjä sovelluksia valmistavat yritykset taas pyrkivät pitkäkestoisiin yhteistyösuhteisiin hyödyntämällä runkosopimuksia ja niihin liitettäviä projektikohtaisia tarkennuksia. Tuoterunkostrategian valinneiden yritysten piti hallita ja yhdistää molemmat edelliset sopimustoiminnalliset käytännöt. Tyypillisesti nämäkin yritykset pyrkivät tekemään runkosopimuksia, joihin liitettiin lisenssioitu tuoterunko-osa ja projektisopimuksella täydennetty räätälöity ohjelmiston osa.Kaikkien yritysten havaittiin pyrkivän erilaisin toimenpitein tehokkaampiin sopimuskäytäntöihin, jotka edistivät yritysten keskittymistä ohjelmistojen ja järjestelmien kehittämiseen. Tähän tavoitteeseen pyrittiin pitkillä yhteistyösuhteilla, joiden kuluessa yritysten välinen luottamus ja toimintojen yksinkertaistaminen järkeistivät resurssien käyttöä.Tutkimus vahvisti käsitystä sopimusten välttämättömyydestä ja osoitti sopimustarpeen lisääntyvän. Osoittautui myös, että toisensa ennestään tuntevienkin yritysten on tehtävä etukäteen selkeät ja kattavat sopimukset, koska IT-alalle ovat luonteenomaisia nopeat ja yllättävätkin muutokset omistussuhteissa, markkinoissa tai teknologian kehityksessä.Tutkimuksessa selvitettin myös ohjelmistoalan immateriaalioikeuksia ja niiden soveltamista ohjelmistoyrityksissä. Eteenkin Internet- ja mobiilisovellusten yhteydessä nämä tekijät ovat

ISBN-10:
951-42-6599-8
Kieli:
ENG
Tekijät:
Warsta Juhani
Tuotekoodi 013078
12,60 €