The dissolution process of a business relationship A case study from tailored software business, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 10

Liikesuhteen päättymisprosessi. Tapaustutkimus ohjelmistotoimittajan asiakassuhteistaTutkimus kehittää uutta teoriaa yritysten välisten liikesuhteiden päättymisprosessista. Tutkimus koettelee ja muokkaa teoreettista liikesuhteen päättymisprosessia kuvaavaa käsitemallia tapaustutkimuksen avulla. Tapaustutkimuksessa analysoidaan kahden eri ohjelmistotuottajan erilaista päättynyttä asiakassuhdetta.Tutkimuksessa kehitetty liikesuhteen päättymisprosessin malli sisältää kolme osa-aluetta: suhteen luonne, suhteen päättymiseen vaikuttavat tekijät ja päättymisprosessin vaiheet. Nämä osa-alueet vaikuttavat toisiinsa ja muodostavat sekä muokkaavat yhdessä yksittäisen liikesuhteen päättymisen kokonaisuuden.Liikesuhteen luonne voi olla jatkuva, määräaikainen tai parantumaton. Suhteen päättymiseen vaikuttavat tekijät jaotellaan tutkimuksessa päättymiselle altistaviin, päättymistä edistäviin sekä päättymistä ehkäiseviin tekijöihin. Tekijät voivat liittyä suhteen tehtävään (esim. räätälöidyn ohjelmiston kehittämiseen), suhteessa oleviin yrityksiin, niiden väliseen suhteeseen tai niihin laajempiin verkostoihin, joissa yritykset toimivat. Itse päättymisprosessi kuvataan kuuden eri vaiheen avulla. Tunnistetut vaiheet ovat harkinta, järkeily/jälkipyykki, kommunikointi, mahdollistaminen, pelastaminen ja sidosten purkaminen. Pelastaminen pysäyttää päättymisprosessin ja järkeily/jälkipyykki auttaa toimijoita ymmärtämään tapahtunutta ja jatkamaan eteenpäin. Muut vaiheet vievät päättymisprosessia eteenpäin.Mallin muita ulottuvuuksia ovat aika ja eri toimijatasot (yksilöt, yritykset, verkoston muut yritykset), joiden suhteessa mallin osa-alueita tarkastellaan. Ulottuvuudet kuvastavat todellisuuden monimutkaisuutta, prosessi ei etene suoraviivaisesti vaiheesta toiseen vaan eri toimijatasot tuovat siihen eri suuntia. Vaiheet voivat myös tapahtua eri toimijatasoilla ajallisesti pä

ISBN-10:
951-42-6529-7
Kieli:
ENG
Tekijät:
Tähtinen Jaana
Tuotekoodi 013064
15,98 €