Constructing physician's professional identity - explorations of students' critical experiences in medical education, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 650

Tutkimuksessa selvitetään lääkärin ammatti-identiteetin rakentumista lääketieteellisen peruskoulutuksen aikana tarkastelemalla opiskelijoiden kriittisiä kokemuksia opintojen aikana, opiskelijoiden käsityksiä ammatti-identiteetistään ja ammatillisesta suuntautumisestaan sekä reflektioryhmiä ammatillisen kehittymisen välineenä. Ammatillista kehittymistä tarkastellaan kulttuuri-historiallisen toiminnan teorian viitekehyksessä monitieteisesti. Aineisto kerättiin kyselylomakkeilla, videoimalla lääketieteen opiskelijoiden keskusteluja reflektioryhmissä sekä haastattelemalla ryhmien ohjaajia.Tutkimuksen mukaan erityisesti ne opiskelijat, joiden suuntautuminen poikkeaa perinteisestä lääkärin ammattiroolista, toivovat opettajilta lisää tukea ammatilliseen kehittymiseensä opintojen aikana. Nykyisin opiskelijat voivat jakaa kokemuksiaan merkityksellisistä, kriittisistä tilanteista vapaaehtoisissa reflektioryhmissä, joissa opiskelijat keskustelevat jo alalle valmistuneen ammattilaisen kanssa opiskeluun ja lääkärin työhön liittyvistä asioista. Tutkimus osoittaa, että reflektioryhmät soveltuvat hyvin lääketieteen opiskelijoiden ammatillisen kasvun tukemiseen.Opiskelijoiden reflektioryhmissä kertomat tarinat tuovat esiin oppimistilanteisiin liittyvää piilo-opetussuunnitelmaa, joka luo pohjaa ammatilliselle kehittymiselle jopa merkittävämmin kuin kursseilla järjestetty opetus. Opiskelijoiden käsitykset lääkärinä toimimisesta muotoutuvat henkilökohtaisen elämän, lääketieteen koulutuksen ja työn kautta. Lääketieteen koulutusta kehitettäessä huomiota pitäisi kiinnittää aiempaa enemmän siihen, miten kukin opiskelija pystyy sovittamaan ne yhteen ammatti-identiteettiä rakentaessaan. Lääketieteen peruskoulutuksen aikana opiskelijoille tulisi tarjota enemmän mahdollisuuksia pohtia erityisesti ammatillisuutta, vuorovaikutustaitoja, kuoleman kohtaamista sekä biolääketieteellisten ja psykososiaalist

ISBN-10:
951-42-6520-3
Kieli:
ENG
Tekijät:
Ryynänen Katja
Tuotekoodi 013063
15,98 €