Professional and lay care in the Tanzanian village of Ilembula, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 637

Tämän etnografisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida ammatillista ja maallikkohoitamista benojen kulttuurisessa kontekstissa tansanialaisessa Ilembulan kylässä. Tutkimuksen rakenne perustuu Leiningerin (1991) kulttuurisen hoitamisen teoriaan. Ensimmäisessä vaiheessa tarkastelin ammatillista hoitamista. Keräsin aineiston haastattelemalla ja havainnoimalla sairaanhoitajia (n=6) Ilembulan luterilaisessa sairaalassa. Täydensin aineistoa tiedonantajien päiväkirjoilla ja dokumenteilla. Toinen vaihe kohdentuu maallikkohoitamiseen. Haastattelin kyläläisiä (n=49) ja sairaalassa olevien potilaiden omaisia (n=12) sekä havainnoin omaisten toimintaa potilaiden hoitamisessa. Analysoin molemmat aineistot laadullisella sisällön analyysillä huomioiden kulttuurisen kontekstin. Parantaminen ja huolenpito oli luonteenomaista ammatilliselle hoitamiselle. Parantaminen perustui sairaanhoitajakoulutuksen antamiin taitoihin ja tietoihin ja se havainnollistui teknisissä toimenpiteissä, lääkehoidon toteutuksessa ja terveyskasvatuksessa. Huolenpito perustui luonnollisen äiti-lapsi -suhteen elementteihin ja heijasti perinteistä kulttuurista tietoa. Huolenpitoa havainnollisti äidin velvollisuus huolehtia pienen lapsen tarpeista ja ympäristöstä, sekä rohkaisu ja lohduttaminen. Potilaan toipuminen ja terveyden ylläpito olivat ammatillisen hoitamisen päämäärä. Maallikkohoitamiselle oli luonteenomaista kunnioitus ja suojelu., jotka heijastivat benojen maailmankuvaa ja kulttuurisia arvoja. Kunnioituksen päämääränä oli perheyhteyden ylläpito ja hyvinvoinnin vahvistaminen, kun taas suojelu kohdentui benojen herkkinä pitämiin elämänkaaren vaiheisiin. Maallikkohoitamisen päämäärä oli terveyden edistäminen ja ylläpito.Tutkimuksen tavoitteena oli osoittaa, kuinka hoitaminen liittyy laajempaan sosiokulttuuriseen kontekstiin. Tuloksia voidaan hyödyntää transkulttuurisen hoitotyön koulutuksessa ja hoitotyön käytännöss

ISBN-10:
951-42-6430-4
Kieli:
ENG
Tekijät:
Juntunen Anitta
Tuotekoodi 013050
16,82 €