Magnetic resonance imaging of the intervertebral disc Post-traumatic findings and the value of diffusion-weighted MR imaging, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 643

Tässä tutkimuksessa on selvitetty magneettikuvauksella trauman jälkeisiä muutoksia diskuksissa ja nikamien päätelevyillä ja selvitetty ns. diffuusiopainotteisen magneettikuvauksen soveltuvuutta diskuksiin. Trauman vaikutusta diskuksen degeneraation käynnistymiseen selvitettiin paitsi kokeellisessa mallissa, jossa aiheutetulla välilevyn ulkoisen osan vauriolla tutkittiin degeneraation käynnistymistä ensimmäisen 3 kk aikana, niin myös retrospektiivisesti lapsilla, joilla oli aiemmin ollut konservatiivisesti hoidettu nikaman murtuma. Nikaman murtuman todettiin altistavan diskuksen degeneraatiolle erityisesti mikäli viereinen päätelevy oli vaurioitunut. Kokeellisessa työssä osa annulusvaurioista näkyi magneettitutkimuksessa kirkkaana signaalina vamma-alueella muuten normaalin niukkasignaalisessa annuluksessa, ns. High intensity zone (HIZ) -löydöksenä, jota todetaan usein kliinisessä työssä selkäpotilailla. Tässä työssä esitettiin myös HIZ:in histologia.EPI-sekvenssillä tehty diffuusiopainotteinen magneettikuvaus todettiin luotettavaksi menetelmäksi lannerangan alueella Tutkimustuloksissa todettiin, että diffuusiossa tapahtui muutoksia paitsi jo degeneroituneissa diskuksissa, niin myös magneettikuvauksessa normaaleilta näyttävissä diskuksissa trauma-alueella. Lannerangan diskusten degeneraation astetta verrattiin niiden diffuusioarvoihin sekä vastaavien lannevaltimoiden tilaan ja todettiin, että lannevaltimoiden ahtaumat korreloivat vahvasti alentuneisiin diffuusioarvoihin. Diskusten degeneraation aste korreloi diffuusioarvoihin lineaarisesti, mutta tulos ei ollut yhtä merkittävä. Tässä tutkimuksessa todettiin, että traumalla ja diskuksen nutrition huononemisella on selvä syy-yhteys diskuksen degeneraatioprosessin käynnistymisessä. Diffuusiopainotteinen magneettikuvaus vaikuttaa lupaavalta menetelmältä diskustaudin varhaisdiagnostiikassa.

ISBN-10:
951-42-6470-3
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kerttula Liisa
Tuotekoodi 013045
9,59 €