Frequent attenders in primary health care A cross-sectional study of frequent attenders' psychosocial and family factors, chronic diseases and reasons for encounter in a Finnish health centre, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 639

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää terveyskeskuksen lääkäripalveluiden suurkäyttäjien yleisyyttä, kroonisia sairauksia ja lääkärikäyntien tulosyitä sekä psykososiaalisten taustatekijöiden ja perhetaustan yhteyttä suurkäyttöön. Tutkimus toteutettiin poikkileikkaustutkimuksena Oulaisten seudun terveyskeskuksessa. Lääkäripalveluiden suurkäyttäjiksi määriteltiin ne potilaat, jotka olivat käyneet terveyskeskuslääkäreiden vastaanotolla kahdeksan kertaa tai enemmän vuoden aikana. Tutkimusjoukko muodostui kaikista vuonna 1994 todetuista yli 15-vuotiaista suurkäyttäjistä (N=304) ja heille Oulaisten väestöstä satunnaisesti valituista ikä- ja sukupuolivakioiduista verrokeista (N=304). Tutkimustiedot kerättiin terveyskeskuksen sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilastoista, terveyskeskuksen sairauskertomuksista, postikyselyllä ja osalle tutkimusjoukosta suoritetulla haastattelulla. Tutkimuksessa käytettiin validoituja mittareita. 4,7% yli 15-vuotiaasta väestöstä oli terveyskeskuksen lääkäripalveluiden suurkäyttäjiä ja he käyttivät 23,5% lääkärikäynneistä. Yli kaksi kolmannesta suurkäyttäjistä oli naisia ja suurkäyttäjien keski-ikä oli 49,8 vuotta. Suurkäyttäjien peruskoulutus oli verrokkeja alempi. Suurkäyttäjät kävivät lääkärissä pääasiassa tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen vuoksi. Suurkäyttäjillä oli enemmän kroonisia sairauksia ja psyykkisiä stressioireita kuin verrokeilla ja he somatisoivat useammin kuin verrokit. Suurkäyttäjyyden riski oli suurempi vanhemmissa perheen elämänkaaren vaiheissa. Krooninen somaattinen sairaus ja sairauden pelko tai potilaan huolestuneisuus kokemistaan oireista olivat suurkäyttäjyyden riskitekijöitä ja somatisaatio yhdessä sairauden pelon kanssa lisäsi suurkäyttäjyyden riskiä. Suurkäyttäjien hoitoon tulisi kehittää kokonaisvaltaisempi, sekä lääketieteelliset, sosiaaliset että psykologiset ulottuvuudet huomioiva käyvän hoido

ISBN-10:
951-42-6445-2
Kieli:
ENG
Tekijät:
Jyväsjärvi Simo
Tuotekoodi 013035
10,09 €