Restorative mowing on semi-natural grasslands: community-level changes and species-level responses, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 365

Väitöstutkimuksessa selvitettiin sekä käytön loppumisen, että niiton vaikutuksia niittyjen kasvilajistoon. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin yksittäisten niittykasvien vasteita niiton aiheuttamiin vaurioihin. Kasviyhteisötasolta saatujen tulosten perusteella niittyjen umpeenkasvun keskivaiheella voimakkaat ja kilpailukykyiset tupastavat heinät valtaavat alaa, mikä johtaa pitkällä aikavälillä selvään lajidiversiteetin laskuun. Lajirunsauden väliaikainen nousu heti käytön loppumisen jälkeen johtuu uusien lajien saapumisesta niitylle samalla kun monikaan laji ei vielä ole kokonaan kadonnut. Diversiteetin lisäksi myös kasvilajien elinstrategioiden osuuksia on mahdollista käyttää hyväksi arvioitaessa niityn tilaa. Lisäksi strategiaosuudet antavat viitteitä uudelleenaloitettavan maisemanhoidon onnistumismahdollisuuksista kasviyhteisön palauttamisessa. Myöhäisellä niitolla havaittiin olevan huomattavan pieni vaikutus niityn kasvilajistoon. Lajitason tutkimustulosten mukaan perinteiseen hoitoon sopeutuneet kasvipopulaatiot eivät juuri kärsi kasvinsyöjien tai niiton aiheuttamista vaurioista, vaan saattavat jopa hyötyä niistä. Tämä johtuu heikompien kilpailijoiden saamasta välillisestä hyödystä kilpailuasetelman muuttuessa sekä niittykasvien kompensaatiokyvystä, ts. kyvystä korvata viikatteen katkaisemat tai karjan syömät osansa satsaamalla kasvuun ja lisääntymiseen vasta vaurion jälkeen. Pohjoissuomessa ja eteläruotsissa suoritetussa vertailukokeessa perinteiseen niitto- tai laidunkäyttöön sopeutuneet ketokatkerot odottavat vauriota tapahtuvaksi ennenkuin ne aloittavat täysimittaisen versonkasvun. Käyttämättömän niityn katkeroilla ei kyseistä vastetta havaittu. Niiton ja laidunnuksen ajoittuminen, kasvin silmupankin olemassaolo sekä kasvin tapa reagoida eriasteisiin vaurioihin ovat avainasemassa siinä, kuinka hyvin biomassahävikin kompensointi onnistuu.

ISBN-10:
951-42-5993-9
Kieli:
ENG
Tekijät:
Huhta Ari-Pekka
Tuotekoodi 013023
15,98 €