Evolution and applications of pine microsatellites, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 357

Mikrosatelliittien evoluutiota tutkittiin sekä mäntylajin sisällä että eri mäntylajien välillä. Mikrosatelliittisekvenssit osoittivat, että ns. stepwise-mutaatiomalli (SMM) ei pysty yksin selittämään mikrosatelliitien evoluutiota. Mikrosatelliittien pituusmuuntelu ei johtunut pelkästään toistojaksojen lukumäärän muutoksista. Tästä johtuva pituushomoplasia oli yleistä sekä lajin sisällä, että lajien välillä. Lisäksi lajien väliset sekvenssivertailut paljastivat mikrosatelliittilokuksen duplikaation, ja kahdessa erillisessä tapauksessa toistoalueen nopean laajenemisen.Mikrosatelliitit yhdessä muiden neutraalien markkereiden kanssa osoittivat, että Suomen mäntypopulaatiot (Pinus sylvestris) eivät ole juurikaan erilaistuneet geneettisesti (= 2 %). Sen sijaan adaptiivisen ominaisuuden (silmunmuodostus) muuntelusta 36.4 % oli populaatioden välistä.Mikrosatelliittilokukset osoittivat, että radiatamäntypopulaatioiden (P. radiata) välinen geneettinen erilaistuminen oli yli 10 %. Alleelien pituusjakaumat sekä alleelien lukumäärät lokuksissa paljastivat jälkiä pullonkaulatapahtumista kyseisissä luonnonpopulaatioissa. Sen sijaan havaitun ja odotetun geneettisen muuntelun vertailut osoittivat, että populaatiot ovat pullonkaulan jälkeisessä kasvuvaiheessa.Yksittäisten radiatamäntyjen sisäsiitosasteet arvioitiin viidessä radiatamäntypopulaatiossa mikrosateliittiaineiston sekä Bayesialaisen menetelmän avulla. Tulokset osoittivat, että muutama yksilö kussakin populaatiossa oli sukusiitoksen tulosta. Resessiiviset, haitalliset alleelit ovat todennäköisesti karsiutuneet pullonkaulan jälkeen, jonka seurauksena radiatamännyn lisääntymistapa on muuttunut.

ISBN-10:
951-42-5923-8
Kieli:
ENG
Tekijät:
Karhu Auli
Tuotekoodi 013016
10,93 €