Restoring salmonid stocks in boreal rivers Problems of passage at migratory obstructions and land-derived loading in production areas, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 361

Tässä työssä tutkittiin kahta tärkeää lohikalojen lisääntymisekologian osa-aluetta: kutunousua rakennetuissa joissa sekä soiden ojitusalueilta tulevien kiintoainehiukkasten vaikutuksia mätiin ja pienpoikasiin. Sen lisäksi että nämä tekijät vaikuttavat haitallisesti lohikalojen lisääntymismahdollisuuksiin, niillä on tärkeä merkitys ympäristön laadun ja lajien säilyttämisen kannalta.Kutuvaellus voidaan palauttaa rakentamalla vaellusesteisiin kalatiet, mutta kalateiden tehokkuus riippuu monista tekijöistä. Kookkaiden usean merivuoden lohien kulkua Kemijoen Isohaaran kalatiessä tehostettiin suurentamalla kalatien virtaamaa ja muodostamalla putous kalatien sisäänkäyntiin. Kalatie osoittautui kuitenkin hankalaksi useille sisävesikaloille, siialle ja nahkiaiselle. Kalateiden suunnittelussa tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon kohdelajien vaelluskäyttäytyminen ja vaatimukset virtausten suhteen. Lohikaloille jo sisäänkäynnin houkuttelevuus vaikuttaa olevan erittäin tärkeä.Kutu- ja poikasalueiden saatavuuden lisäksi oleellista on niiden laatu, jota maankäyttö voi heikentää merkittävästikin. Tutkituissa humuspitoisissa joissa taimenen mädin hautoutumistulos oli heikompi ojitetuilta suoalueilta tulevalle lisääntyneelle kiintoainekuormitukselle alttiina olevissa koskissa kuin ojitusalueiden yläpuolisissa vertailukoskissa. Vastaavasti istutettujen lohenpoikasten säilyvyys oli heikompi, poikaset olivat keskimäärin pienempiä ja niiden mahoissa oli vähemmän ravintoa kuin vertailukoskissa. Tulosten perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että suo-ojitukset voivat vaikuttaa koskista vaellukselle lähtevien poikasten määrään ja laatuun. Jatkossa tulisikin pyrkiä ottamaan käyttöön tehokkaita vesiensuojelumenetelmiä, jotka parantavat luonnonlisääntymisen edellytyksiä ja ympäristön laatua.

ISBN-10:
951-42-5952-1
Kieli:
ENG
Tekijät:
Laine Anne
Tuotekoodi 013013
10,93 €