Coordination chemistry of arylphosphanes Binding and interligand interactions in chromium, molybdenum and tungsten carbonyl complexes, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 364

Aryylifosfaanien koordinaatiokemiaa: sitoutuminen ja ligandien väliset vuorovaikutukset kromi-, molybdeeni- ja wolframikarbonyylikomplekseissaVäitöskirjan alkuosassa tarkastellaan aromaattisten heterodonorifosfaanien koordinaatiokemiaa kromi-, molybdeeni- ja wolframikarbonyylijohdannaisten avulla käyttäen heterodonoriatomeina rikkiä tai happea. (P,S)-donoriligandit, joissa on yksi tai kaksi orto-tiometoksi (-SMe) substituenttia fenyylirenkaassa, suosivat kaksihampaista sitoutumistapaa, kun vastaavat (P,O)-donoriligandit, joissa on yksi, kaksi tai kolme orto-metoksisubstituenttia (-OMe), koordinoituivat yksihampaisesti. Ligandien steeristen ja elektronisten ominaisuuksien vaikutusta komplekseihin pohdittiin.Työn toinen osa käsittelee ligandien välisiä supramolekulaarisia vuorovaikutuksia wolframikomplekseissa. Ligandeina käytettiin trifenyylifosfaania sekä 2- ja 4-pyridyylidifenyylifosfaaneja, joiden pyridyylirenkaat voitiin protonoida hapolla. Kolmenlaisia supramolekulaarisia vuorovaikutuksia, vetysitoutumista, p-p vuorovaikutuksia sekä kationi-p vuorovaikutuksia, saatiin aikaan, ja ko. vuorovaikutuksilla vaikutettiin kompleksien cis/trans isomeriaan. Cis/trans isomeria oli säädettävissä protonointi ja deprotonointireaktioiden avulla. Mahdollisuus hallita kompleksin stereokemiaa attraktiivisilla vuorovaikutuksilla antaa uudenlaisen lähestymistavan homogeeniseen katalyysiin.Kaikki kompleksit karakterisoitiin 1H, 13C-{1H} ja 31P-{1H} NMR spektroskopian, kiderakennemääritysten, IR spektroskopian ja joko alkuainenanalyysin tai massaspektroskopian avulla.

ISBN-10:
951-42-5985-8
Kieli:
ENG
Tekijät:
Hirsivaara Leeni
Tuotekoodi 013010
10,93 €