Biochemical and reperfusion targeting strategies to improve brain protection during prolonged hypothermic circulatory arrest, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 622

Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, voidaanko kokeellisella mallilla parantaa aivojensuojausta käyttämällä Na+-kanavasalpaaja lamotrigiininiä tai NMDA-reseptori salpaaja memantiinia. Lisäksi tutkimuksessa haettiin vastausta kysymykseen voidaanko valkosolusuotimella pienentää reperfuusiovauriota. Neljännellä koesarjalla tutkittiin, voidaanko lamotrigiinillä lisätä valkosolusuotimen havaittua tehoa. Koe-eläimiltä määritettiin 75 minuutin hypotermisen iskemian jälkeen neurologinen toipuminen, aivosähkökäyrän (EEG) palautuminen, aivojen soluvälitilan glutamaatti, laktaatti, glyseroli ja sokeri pitoisuudet ja lopuksi analysoitiin aivojen kudosopilliset löydökset. Lamotrigiinilla hoidetuilla eläimillä samoin kuin neurologinen toipuminen ja EEG:n palautuminen olivat nopeampia. Myös kudosopillisesti aivovaurio oli lievempi. Memantiinilla hoidetut eläimet eivät toipuneet paremmin kuin verrokit ja kuolleisuus oli jopa suurempi. Valkosolusuodatinta käytettäessä sydänkeuhkokoneen yhteydessä neurologinen toipuminen oli parempi ja kudosopillinen aivovaurio oli pienempi kuin verrokeilla. Neljännessä tutkimussarjassa yhdistettäessä lamotrigiini ja valkosolusuodatin kuolleisuus oli pienin verratessa pelkällä lamotrigiinillä hoidettuun ryhmään ja verrokkeihin. Myös neurologinen toipuminen ja aivojen kudosopillinen analyysi antoivat parhaan tuloksen tässä ryhmässä. Pelkällä lamorigiinillä hoidettu ryhmä oli näillä mittareilla mitattuna toiseksi paras. Aivojen soluvälitilan glutamaatti-, glyseroli- ja laktaattipitoisuudet olivat alemmat sekä yhdistettyä menetelmää käyttäen että lamotrigiinilla hoidetulla ryhmällä verrattuna kontrolleihin.

ISBN-10:
951-42-5885-1
Kieli:
ENG
Tekijät:
Rimpiläinen Jussi
Tuotekoodi 013008
10,93 €