Mortality of the depressed elderly, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 625

Depressiivisten ikääntyneiden kuolleisuusDepressio on ikääntyneiden merkittävä terveydellinen ongelma. Tähänastiset tulokset depression ja kuolleisuuden yhteydestä ovat olleet osittain ristiriitaisia. Tässä tutkimustyössä kuvaillaan ja analysoidaan suomalaisten depressiivisten ikääntyneiden kuolleisuutta.Tutkimusmateriaali oli kerätty kahdessa poikkileikkaustutkimuksessa, Länsi-Suomessa, Ähtärissä. Ensimmäinen poikkileikkaustutkimus käsitti kaikki Ähtärin kunnan 60 vuotta täyttäneet ja tiedot kerättiin vuosina 1984-1985 (N= 1529). Uusintatutkimus tehtiin 1989-1990 ja siinä tutkittiin kaikki 65 vuotta täyttäneet ähtäriläiset (N=1225). Tutkimustietoa kerättiin postikyselylomakkeilla ja kliinisin tutkimuksin ja haastatteluin. Depressio määritettiin DSM-III -kriteerien mukaan. Kuolleisuustiedot saatiin Tilastokeskukselta.Depressiivisten ikääntyneiden eloonjäänti oli heikompaa kuin ei-depressiivisten molemmissa kohorteissa. Vakava masennustila lisäsi kuolleisuusriskiä vaikka muita kuolleisuutta lisääviä tekijöitä oli otettu huomioon. Dystyymistä häiriötä sairastavien suurempi kuolleisuus sen sijaan selittyi heidän huonommalla terveydentilallaan. Pitkäkestoista/toistuvaa depressiota sairastavien (depressiivisiä molempien tutkimusten aikaan) kuolleisuus oli korkeampi kuin ei-depressiivisten huolimatta muiden kuolleisuutta lisäävien tekijöiden kontrolloinnista. Merkittävää oli, että depressiosta parantuneiden (ensimmäisessä tutkimuksessa depressiivisiä, toisessa ei-depressiivisiä) kuolleisuus ei poikennut tilastollisesti merkitsevästi ei-depressiivisten kuolleisuudesta. Yksittäisistä depressiivistä oireista laihtuminen ennusti kuolleisuutta depressiivisillä. Kuolinsyissä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa depressiivisillä ja ei-depressiivisillä.

ISBN-10:
951-42-5908-4
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
86 s. + artikkelit
Tekijät:
Pulska Tuula
Tuotekoodi 012996
16,82 €