Gerontologisen hoitotyön tietoperusta Hoitotyön toimijoiden arvio gerontologisessa hoitotyössä tarpeellisesta tietoperustasta lähitulevaisuudessa, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 531

Tutkimuksessa selvitettiin tulevaisuuden gerontologisessa hoitotyössä tarpeellista tietoperustaa. Tutkimus toteutettiin delfi-menetelmällä. Aineisto koottiin kolme kertaa toistetulla haastattelulla, tai kyselyllä. Asiantuntijapaneeliin kuului maallikoita ja gerontologisen hoitotyön ammattilaisia. Paneelin koko ja vastausprosentit olivat kierroksittain seuraavat: I kierros N= 281 (83%), II kierros N= 302 (77%) ja III kierros N= 127 (69%). Vastausten yksimielisyys analysoitiin delfi-kyselyä varten suunnitellulla yksimielisyysluokituksella, joka perustuu keskiarvoihin, keskihajontoihin ja prosenttiosuuksiin. Vastaajaryhmien mielipide-eroja tarkasteltiin ristiintaulukoinnilla. Vastausten pysyvyys arvioitiin stabiliteettiprosentteina vertaamalla histogrammeja. Kvalitatiivinen aineisto analysoitiin sanastoanalyysillä. Lopuksi verrattiin vastaajien mielipiteitä tärkeästä tietoperustasta heidän skenaarioonsa gerontologisen hoitotyön tulevaisuudesta. Tutkimuksen viitekehyksen muodostivat Carperin esittämät hoitotyön tiedon ja tietämisen lajit: empiirinen (faktatieto), eettinen (arvotieto), persoonallinen ja esteettinen tieto. Tutkimuksen tulosten mukaan lähitulevaisuudessa, 10 vuoden päästä, gerontologisessa hoitotyössä tarvitaan kaikkea sitä tietoa, mikä on keskeistä tänäkin päivänä. Erityisesti tarvitaan empiiristä tietoa vanhenemisprosesseista, vanhusten sairauksista ja sosiaaliturvasta, vanhustenhuollon kustannuksista sekä yhteisöhoitotyöstä.Eettisessä tiedosta korostuu vanhuksen oikeus tasa-arvoiseen kohteluun sekä erilaisuuden hyväksyminen ja kaltoin kohtelun tunnistaminen.

ISBN-10:
951-42-5298-5
Kieli:
FIN
Sivumäärä:
151+liitt
Tekijät:
Hyttinen Hanna
Tuotekoodi 012934
12,61 €